Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił konkurs na dyrektora Bałtyckiej Galerii Sztuki w Słupsku. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

dyrektora Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku

(Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku,
Partyzantów 31 a, 76-200 Słupsk)

I. Kwalifikacje wymagane od kandydata:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie,
 2. udokumentowane co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy w obszarze działalności kulturalnej,
 3. udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym.

II. Umiejętności i kompetencje, jakie ma posiadać kandydat:

 1. znajomość problematyki oraz doświadczenie z zakresu prezentacji sztuki współczesnej, w tym w szczególności działalności wystawienniczej i kuratorskiej oraz orientacja w kwestiach dotyczących instytucji i środowisk działających na polu sztuk wizualnych,
 2. doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi i/lub instytucjami, w szczególności o profilu działalności zbliżonym do Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku (BGSW),
 3. znajomość przynajmniej jednego języka obcego.

III. Preferuje się kandydatów posiadających:

 1. ukończone studia, studia podyplomowe, szkolenia, kursy związane z działalnością podstawową BGSW lub zarządzaniem, w tym w kulturze,
 2. znajomość krajowych i międzynarodowych środowisk twórczych oraz trendów w dziedzinie sztuk wizualnych,
 3. wiedzę w zakresie sposobów edukowania o sztuce wizualnej i jej twórcach,
 4. doświadczenie w zakresie tworzenia, opracowywania, realizacji i zarządzania przedsięwzięciami artystycznymi i wystawienniczymi o randze krajowej i międzynarodowej,
 5. znajomość przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, funkcjonowania samorządu terytorialnego, zamówień publicznych, zagadnień z zakresu finansów publicznych i prawa pracy,
 6. umiejętności organizatorskie oraz pozyskiwania sponsorów,
 7. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem i wydatkowaniem funduszy pozabudżetowych oraz środków z UE.

IV. Zakres zadań, jakie ma realizować dyrektor Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku

Głównym zadaniem dyrektora BGSW będzie kierowanie całokształtem działalności instytucji samorządowej funkcjonującej na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 87) oraz statutu Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku stanowiącego załącznik do uchwały nr 497/XXIV/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutu Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku.

V. Wymagane dokumenty:

 1. pisemne oświadczenie o zgłoszeniu do konkursu z uzasadnieniem decyzji o kandydowaniu na stanowisko dyrektora Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku,
 2. kwestionariusz osobowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia,
 3. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
 4. autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju BGSW (do 10 stron), opracowany w oparciu o statut i regulamin organizacyjny oraz budżet BGSW, z uwzględnieniem Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie edukacji i kapitału społecznego stanowiącego Załącznik nr 1 do uchwały nr 757/271/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 lipca 2021 r., na okres co najmniej czterech lat, zawierający:

1) wskazanie linii rozwoju BGSW, w tym wieloletnich projektów instytucji, koncepcji nowych wydarzeń, rozwoju działalności edukacyjnej i szkoleniowej, ze wskazaniem działań służących rozwojowi publiczności, poprawie komunikacji z odbiorcami, budowaniu marki instytucji – w regionie pomorskim, kraju i za granicą, tworzeniu i rozwijaniu partnerstw, z wykorzystaniem potencjału posiadanych zasobów,

2) założenia organizacyjne obejmujące strukturę organizacyjną i podział kompetencji kadry zarządczej,

3) założenia polityki finansowej uwzględniającej możliwości budżetowe instytucji i środki zewnętrzne;

5. jednostronicowe streszczenie autorskiego programu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, wraz ze zgodą na jego upublicznienie na potrzeby przeprowadzanego konkursu,

6. kopie dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie i zdobyte wykształcenie (dyplomy, świadectwa pracy, umowy cywilnoprawne, zaświadczenia z obecnego miejsca pracy, certyfikaty, świadectwa itp.),

7. oświadczenie, że uczestnik konkursu nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie był karany, w tym zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.) a także nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia,

8. oświadczenie o znajomości zakazów wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.) i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1090). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia,

9. oświadczenie uczestnika konkursu o znajomości języka obcego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia,

10. w przypadku cudzoziemca – oświadczenie o znajomości języka polskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację w mowie i w piśmie, stanowiące załącznik nr 5 do ogłoszenia,

11. do oferty można dołączyć rekomendacje i inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie uczestnika konkursu,

12. dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

VI. Sposób i termin składania ofert:

 1. Oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Nie otwierać – konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku” prosimy kierować na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Kultury

Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk.

 1. Oferty muszą wpłynąć do dnia 5 kwietnia 2024 roku (piątek) do godziny 15.45. Uwaga: dotyczy ofert nadsyłanych pocztą. Nie decyduje data stempla pocztowego!

VI. Informacje dodatkowe:

 1. Niezłożenie kompletu dokumentów wskazanych w pkt V lub złożenie ich po terminie określonym w pkt VI ppkt 2 stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu.
 2. Uchybienia i braki w ofertach będą rozpatrywane zgodnie z art. 16 ust. 10 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 3. Uczestnik konkursu ma prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej.
 4. Korespondencja z uczestnikami konkursu prowadzona będzie z uwzględnieniem danych kontaktowych przez nich wskazanych.
 5. Złożona przez uczestników konkursu dokumentacja będzie oceniania przez komisję konkursową powołaną uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku w składzie określonym w art. 16 ust. 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 6. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.
 7. Przewidywany termin rozpatrzenia złożonych ofert i zakończenia postępowania konkursowego – do dnia 31.05.2024 roku.
 8. Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Organizator przed powołaniem dyrektora zawrze z nim odrębną umowę określającą warunki organizacyjno-finansowe działalności BGSW oraz program jej działania. Odmowa zawarcia umowy przez wybranego kandydata na stanowisko dyrektora BGSW powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
 9. Przewidywane powołanie na stanowisko dyrektora BGSW nastąpi z dniem 1 sierpnia 2024 r.
 10. Zgodnie z art. 15 ust. 2 wskazanej wyżej ustawy dyrektor zostanie powołany na stanowisko na okres od trzech do siedmiu lat.
 11. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani w sposób uwzględniający wskazane przez nich dane kontaktowe.
 12. Dokumenty i informacje, o których mowa w art. 16 ust. 3e pkt 6) ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dotyczące warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania BGSW, a także ogólne informacje na temat jej działalności udostępniają pracownicy Departamentu Kultury UMWP:
  • sprawy merytoryczne – Renata Wierzchołowska, tel. 58 326 82 84,
  • sprawy finansowe – Magdalena Wonerska, tel. 58 326 82 88.

Uczestnik ma możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem BGSW po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci w sekretariacie BGSW, tel. 59 842 56 74 lub 504 934 591.

Wszystkie załączniki do ogłoszenia są dostępne na stronie internetowej www.bip.pomorskie.eu w zakładce „jednostki organizacyjne – oferty pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych” (przy powyższym ogłoszeniu).

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora BGSW (wersja tekstowa)
Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 do ogłoszenia konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora BGSW
Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych w konkursie

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.