Prezydent Kielc ogłosił konkurs na dyrektora Domu Kultury “Zameczek”. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

dyrektora instytucji kultury pn. Dom Kultury „Zameczek”

w Kielcach, ul. Słowackiego 23

§ 1

Konkurs ma charakter otwarty.

§2

 1. Do konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Kultury „Zameczek” może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych,

2) korzysta z pełni praw publicznych,

3) ukończyła studia wyższe magisterskie,

4) ma co najmniej 5 letni staż pracy, w tym – 3 letni staż w instytucjach kultury lub organizacjach i podmiotach związanych z działalnością kulturalną,

5) posiada doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania instytucji kultury,

6) posiada znajomość przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, a także znajomość prawa zamówień publicznych, zagadnień z zakresu finansów publicznych oraz administracji,

7) nie jest karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) nie jest objęta zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2021.289),

9) legitymuje się dobrym stanem zdrowia, pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym.

 1. Preferuje się kandydatów posiadających:

1) wykształcenie w jednej z dziedzin związanych z działalnością statutową Domu Kultury „Zameczek” (kulturoznawstwo, kierunki artystyczne, zarządzanie kulturą),

2) ukończone podyplomowe studia, kursy, szkolenia związane z zarządzaniem kulturą, zasobami ludzkimi, prowadzeniem projektów unijnych,

3) umiejętności i doświadczenie w kierowaniu zespołem i zarządzaniem projektami artystycznymi,

4) predyspozycje i zdolności organizatorskie,

5) doświadczenie i znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem funduszy pozabudżetowych oraz z Unii Europejskiej.

§ 3

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Dyrektora DK „Zameczek” będzie należało:

1) kierowanie działalnością DK „Zameczek” i reprezentowanie go na zewnątrz,

2) realizowanie celów i zadań instytucji, a w szczególności:

a) kierowanie sprawami działalności podstawowej i administracyjnej,
b) nadzór nad majątkiem DK „Zameczek”,
c) nadzór nad realizacją wydarzeń organizowanych przez DK „Zameczek”
d) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
e) wydawanie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych,
f) sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,
g) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami DK „Zameczek” oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy
h) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.

§ 4

 1. Kandydat, o którym mowa w § 2 Zarządzenia, składa wniosek o przystąpienie do konkursu.
 2. Wniosek wymieniony w ust. 1 zawiera:

1) pisemną motywację dotyczącą kandydowania na stanowisko Dyrektora,

2) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,

3) czytelny podpis kandydata.

 1. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, kandydat obligatoryjnie załącza następujące dokumenty:

1) pisemne opracowanie koncepcji programowej, organizacyjnej i finansowej zarządzania instytucją na okres trzech lat,

2) kwestionariusz osobowy z fotografią,

3) kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kursów kwalifikacyjnych lub innych form kształcenia,

4) kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

5) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym,

6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenia lub zaświadczenia o niekaralności oraz oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

8) oświadczenie, że kandydat nie jest objęty zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2021.289),

9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781).

 1. W przypadku braku któregokolwiek z ww. dokumentów wniosek podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych.
 2. Do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje dotyczące kandydata.
 3. Wszystkie strony złożonej aplikacji powinny być wyraźnie ponumerowane.
 4. Kandydaci na stanowisko Dyrektora mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi funkcjonowania DK „Zameczek”, w tym jego planami finansowymi i rzeczowymi na okresy po rozstrzygnięciu konkursu oraz inne ogólne informacje na temat działalności DK „Zameczek” w jego siedzibie w Kielcach przy ul. Słowackiego 23, po uprzednim umówieniu telefonicznym w godz. 9.00-15.00, tel. (41) 36 76 301.

§ 5

 1. Wniosek oraz wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego, adresem poczty elektronicznej oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury „Zameczek” w Kielcach”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2022 r.
 2. Wniosek oraz wymagane dokumenty powinny być złożone w kancelarii Urzędu Miasta Kielce: 25-303 Kielce, ul. Rynek 1, w godzinach 7.30 – 15.30 lub przesłane na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6.
 3. W przypadku wniosku nadesłanego drogą pocztową rozpatrywane będą wyłącznie wnioski, które Miasto otrzyma w terminie do dnia 20 września 2022 r., przy czym o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

§ 6

O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie i telefonicznie.

§ 7

Kandydat wyłoniony w konkursie zostanie zatrudniony na stanowisku Dyrektora na podstawie powołania na okres trzech lat, to jest od 3.11.2022 r. do 02.11.2025 r., na warunkach wskazanych przez Prezydenta Miasta Kielce.

§ 8

 1. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert – do 7 października 2022 r.
 2. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego – do 28 października 2022 r.

§ 9

Osobą właściwą do udzielania wszelkich dodatkowych informacji uczestnikom konkursu jest Kierownik Referatu Kultury, Pani Małgorzata Juszczyk – tel. (41) 36 76 608.

Konkurs na dyrektora Domu Kultury “Zameczek” w Kielcach – treść ogłoszenia w formacie pdf

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.