Wójt Gminy Radwanice ogłosił konkurs na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach. Zapoznaj się z ogłoszeniem o konkursie.

 

Wójt Gminy Radwanice

dnia 25 stycznia 2023 r.

OGŁASZA NABÓR
NA DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RADWANICACH

okres zatrudnienia od 3 do 7 lat

(od 01.04.2023 r. planowane jest połączenie Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Radwanicach w jedną instytucję kultury)

1. Wymagania niezbędne

1) Wykształcenie wyższe (mile widziane studia podyplomowe, szkolenia lub kursy
z zakresu zarządzania),
2) Co najmniej 5 letni staż pracy zawodowej, w tym co najmniej 1 rok na stanowisku kierowniczym,
3) Prawo jazdy kat. B,
4) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) Znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury,
w tym w szczególności:

– ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

– ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

– ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

– ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

6) Złożenie kompletu dokumentów określonych w pkt. 4 niniejszego ogłoszenia
w terminie określonym w naborze.

2. Wymagania dodatkowe :

1) Wysoka kultura osobista,
2) Komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność, kreatywność,
3) Predyspozycje do inicjowania, organizowania i prowadzenia przedsięwzięć
związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną oraz działań
promocyjnych,
4) Umiejętność pracy w zespole,|
5) Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,|
6) Znajomość specyfiki pracy w instytucji kultury,
7) Umiejętność skutecznej komunikacji,

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1) Kierowanie bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach,
2) Reprezentowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach na zewnątrz,
3) Realizacja oferty kulturalno- edukacyjnej w ramach działań miękkich projektu pn.: „Rozwój oferty kulturalno- edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach” realizowanego w ramach programu „Kultura” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2020,
4) Tworzenie imprez, wydarzeń i inicjatyw, które będą zachęcały mieszkańców do troski o dobro wspólne oraz integrowały mieszkańców gminy celem budowania społeczeństwa obywatelskiego,
5) Odpowiedzialność za planowanie, realizację i wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach,
6) Racjonalne gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji,
7)  Opracowywanie planów finansowych i wniosków inwestycyjnych dotyczących jednostki,
8) Poszukiwanie i pozyskiwanie środków zewnętrznych jako źródeł finansowania działalności statutowej,
9) Inicjowanie i organizowanie gminnych imprez promocyjnych oraz innych wydarzeń kulturalnych i sportowych,
10) Tworzenie i nadzór nad realizacją oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach,
11) Nadzór nad działalnością szkółki piłkarskiej dla dzieci oraz realizacja innych form rozwoju sportu w gminie,
12) Współpraca ze stowarzyszeniami, sołectwami i Klubem Seniora oraz wsparcie ich działalności statutowej,
13) Poszukiwanie nowych możliwości rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach oraz innowacyjnych metod promowania działalności instytucji.

4. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny i życiorys (CV)- w dokumentach powinna znaleźć się informacja
o posiadanym prawie jazdy kategorii B, powinny one również potwierdzać wymagany staż pracy,
2) Dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów ) – kserokopie,
3) Oświadczenia o niekaralności,
4) Oświadczenie o znajomości:

– ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
– ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
– ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
– ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

5) Autorska koncepcja organizacji corocznego wydarzenia jakim są „Dni Gminy Radwanice” o objętości maksymalnie 2 stron, format A4, czcionka 12, w wersji papierowej,
6) Autorska koncepcja programowa i organizacyjna Gminnego Ośrodka Kultury
w Radwanicach o objętości maksymalnie do 12 stron, format A4, czcionka 12,
w wersji papierowej, która powinna zawierać w szczególności:

a) Pomysł (wizję) tworzenia, upowszechnienia i promocji kultury na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem obszarów takich jak imprezy plenerowe oraz wykorzystanie potencjału nowego obiektu, w tym kina, teatru, sali warsztatowych, sali muzycznej, czytelni oraz sali do organizacji uroczystości lokalnych i rodzinnych, a także wykorzystanie świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy do działalności kulturalnej. Ponadto pomysł na rozwój działań sportowych jako osobnego obszaru rozwoju.
b) Pomysł na współpracę pomiędzy GOK a podmiotami zewnętrznymi, w tym placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, sołectwami, artystami i twórcami lokalnymi.
c) Plan organizacyjno- finansowy jednostki, w tym struktura organizacyjna, polityka finansowa i model zarządzania.

7) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Organizator naboru umożliwia skorzystanie z wizji lokalnej nowego obiektu oraz zapoznania się z planami jego funkcjonowania w siedzibie organizatora tj. w Urzędzie Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr tel. 76 759 20 33.

Do ogłoszenia o naborze załączona została wizualizacja nowego obiektu.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy lub pocztą na adres Urzędu (59-160 Radwanice, ul. Przemysłowa 17) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach” w terminie do dnia
10 lutego 2023 r. do godz. 15:00- decyduje data wpływu do urzędu.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy przy
ul. Przemysłowej 17 w Radwanicach.

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17 59-160 Radwanice, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Wójt.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail iod@drmendyk.pl lub listownie na adres siedziby administratora.

Dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawą przetwarzania danych jest art 6 ust 1 lit c) RODO (obowiązek prawny) w związku
z art. 15 i 16 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.).

Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres naboru. Okres przetwarzania będzie przedłużony o czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. Po tym okresie dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Gminy w Radwanicach. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.

Wizualizacja Domu Kultury
Ogłoszenie o konkursie w formacie pdf

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.