Burmistrz Koła ogłosił konkurs na dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia o konkursie.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050. 211. 2019
Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 grudnia 2019 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

BURMISTRZ MIASTA KOŁA

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

DYREKTORA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W KOLE

 

Nazwa, siedziba i  adres instytucji kultury: Miejski Dom Kultury ul. Słowackiego 5, 62-600 Koło

Wymiar czasu pracy: pełen etat.

Forma zatrudnienia: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony od 3 do 7 lat.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

I. Wymagania niezbędne dla kandydata:

1) Obywatelstwo polskie.

2) Ukończone studia wyższe.

3) Co najmniej 5 – letni staż pracy.

4) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.

5) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

6) Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7) Nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 ze zm.).

8) Nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe kandydata:

1) Znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury oraz obowiązujących zasad ekonomiczno – księgowych.

2) Dysponowanie wiedzą z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym  z funduszy Unii Europejskiej.

3) Znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, gminnych jednostek organizacyjnych, przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przepisów prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

4) Predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną.

5) Doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury.

6) Umiejętność organizowania pracy i kierowania instytucją.

7) Kreatywność, odpowiedzialność i dyspozycyjność.

8) Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel, Powerpoint).

III. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1) Pisemne zgłoszenie przystąpienia do konkursu zawierające imię, nazwisko, adres zamieszkania, numerem telefonu kandydata oraz zwięzłe umotywowanie swojej kandydatury na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole.

2) Życiorys (CV) z uwzględnieniem szczegółowego przebiegu pracy zawodowej oraz informacji na temat wykształcenia.

3) Autorską koncepcję funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Domu Kultury w Kole
z uwzględnieniem warunków organizacyjno – finansowych instytucji.

4) Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie oraz umiejętności.

5) Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (dokumenty potwierdzające 5 – letni staż pracy).

6) Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

7) Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

8) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

9) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

10) Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440).

11) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego (załącznik do ogłoszenia konkursu –  klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych).

12) Do oferty można dołączyć rekomendacje i inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie kandydata.

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być na każdej stronie potwierdzony za zgodność  z oryginałem przez składającego wniosek poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu “stwierdzam zgodność z oryginałem”, data i czytelny podpis.

Dokumenty wytworzone na potrzeby konkursu składane w oryginale muszą być każdorazowo podpisane czytelnie przez kandydata.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku m.in.:

1) Bieżące kierowanie działalnością Miejskiego Domu Kultury i reprezentowanie instytucji na zewnątrz.

2) Realizowanie celów i zadań instytucji, wynikających z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu Miejskiego Domu Kultury w Kole.

3) Dbanie o prawidłową gospodarkę finansową Miejskiego Domu Kultury w Kole.

4) Opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych (regulaminów organizacyjnych i innych).

5)Realizacja programu działania określonego umową, o której mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.)

6) Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Miejskiego Domu Kultury w  Kole.

7)Zarządzanie mieniem Miejskiego Domu Kultury w Kole oraz planowanie i realizowanie prac remontowych i konserwatorskich.

8) Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

9) Organizowanie przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną.

10) Organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych.

11) Prowadzenie edukacji kulturalnej.

12) Współpraca z  instytucjami kultury.

13) Współpraca z organami gminy w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej.

14) Współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

15) Nadzór nad należytym funkcjonowaniem urządzeń technicznych i gospodarczych znajdujących się w jednostce.

16) Wykonywanie innych poleceń służbowych organizatora.

V. Sposób i termin składania ofert:

 Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją:
“Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole”
z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem korespondencyjnym
w terminie do dnia 10.01.2020 r. do godz. 15:00
w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło

 W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i rozpatrywane.

Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

 VI. Pozostałe informacje:

1) Z dokumentami dotyczącymi warunków organizacyjno – finansowych funkcjonowania Miejskiego Domu Kultury w Kole oraz informacjami o działalności instytucji kultury kandydaci mogą zapoznać się w jej siedzibie (ul. Słowackiego 5, 62-600 Koło), po uprzednim umówieniu telefonicznym 728 884 777.

2) Nabór przeprowadzi komisja konkursowa, której skład oraz szczegółowy regulamin pracy zostanie określony w odrębnym Zarządzeniu Burmistrza Miasta Koła.  Kandydat zgłasza się do konkursu z dokumentem tożsamości.

3) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

  • I etap – weryfikacja złożonych ofert pod względem formalnym oraz ich ocena merytoryczna – bez udziału kandydatów (rozpatrzenie złożonych ofert odbędzie się w dniu 13.01.2020 r.)
  • II etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne zweryfikowane w  I  etapie. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie (telefonicznie lub pisemnie) oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kole.

4)  Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

5) Informacja o wynikach konkursu umieszczona zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kole oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kole.

Konkurs na dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole – treść ogłoszenia wraz załącznikiem – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.