Prezydent Siedlec ogłosił konkurs na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

Prezydent Miasta Siedlce
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach (nazwa skrócona MBP)
ul. Piłsudskiego 5, 08-110 Siedlce
na czas określony – 7 lat, pełny etat

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia niezbędne wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo kraju należącego do Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
2) posiada wykształcenie wyższe magisterskie;
3) posiada udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych (dopuszczalna praca realizowana na podstawie umów cywilno-prawnych innych niż umowa o pracę);
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub karno-skarbowe;
5) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1440, z późn. zm.);
6) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
7) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.;
8) posiada biegłą znajomość języka polskiego; w przypadku cudzoziemca posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480, z późn. zm.);
9) złożyła komplet dokumentów w wymaganym terminie.

II. Preferowane kwalifikacje dodatkowe:

1) wykształcenie wyższe o profilu humanistycznym,
2) znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym;
3) znajomość problematyki i przepisów prawa będących przedmiotem działalności biblioteki publicznej, aktów prawnych dotyczących funkcjonowania i finansowania instytucji kultury, w tym ustawy o bibliotekach, ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej, prawo zamówień publicznych, ustawy
o finansach publicznych, Kodeksu pracy, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
4) znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej;
5) predyspozycje menadżerskie oraz umiejętności organizatorskie;
6) kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność, rzetelność.

III. Zadania jakie ma realizować dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania
i rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach:

1) kierowanie bieżącą działalnością MBP, planowanie i wytyczanie kierunków jej działania oraz reprezentowanie instytucji na zewnątrz;
2) składanie oświadczeń woli w imieniu MBP, w tym zawieranie umów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
3) planowanie i dysponowanie środkami budżetu, prowadzenie polityki gospodarczej i finansowej;
4) bezwzględne przestrzeganie dyscypliny finansowej w zakresie gospodarki finansowej;
5) dbałość o właściwe wykorzystywanie mienia i majątku instytucji;
6) podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na działalność MBP;
7) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzań dotyczących funkcjonowania MBP;
8) wykonywanie funkcji pracodawcy wobec pracowników instytucji;
9) przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów, sprawozdań, raportów i analiz związanych z zakresem działalności MBP, określonych obowiązującymi przepisami;
10) zapewnienie skutecznej kontroli zarządczej;
11) współpraca z różnymi partnerami w sferze kultury ( m.in. ze środowiskami twórczymi, organizacjami pozarządowymi, samorządami, instytucjami)
w zakresie realizowanych celów i zadań statutowych MBP);
12) inne zadania nie wymienione wyżej, a wynikające z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach oraz innych aktów prawnych dotyczących działalności instytucji.

IV. Wykaz dokumentów wymaganych od osób przystępujących do konkursu:

1) pisemne zgłoszenie przystąpienia do konkursu z uzasadnieniem decyzji
o kandydowaniu na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach;
2) opracowaną pisemną, autorską koncepcję bieżącego funkcjonowania i rozwoju (uwzględniającą aspekt programowy, organizacyjny i finansowy) w perspektywie najbliższych siedmiu lat MBP w Siedlcach (2021-2028). Parametry dokumentu
z ewentualnymi załącznikami: maksymalnie 10 stron formatu A4, rozmiar czcionki 12, odstępy między wierszami 1,5.
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej;
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności;
5) kopie świadectw pracy i/lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
6) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa kraju należącego do Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ani umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub karno-skarbowe;
9) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.1440, z późn. zm.);
10) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
11) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
12) oferta osoby przystępującej do konkursu może też dodatkowo zawierać kopie posiadanych opinii lub referencji, dodatkowych certyfikatów, posiadanych tytułów;
13) adres do korespondencji, w tym poczty elektronicznej oraz nr telefonu

V. Sposób udostępniania dokumentów i informacji o Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach

Osoby przystępujące do konkursu mogą wystąpić do Organizatora lub instytucji kultury
o udostępnienie danych dotyczących warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach, o których mowa w art. 16 ust. 3e pkt 6 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Statut, regulamin organizacyjny, sprawozdania finansowe i sprawozdania z realizacji zadań za ostatnie dwa lata znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MBP: http://mbpsiedlce.bip.e-zeto.eu/
W ww. sprawie można kontaktować się z Gabinetem Prezydenta Miasta Siedlce,
tel. 25 794 39 64.

VI. Sposób i termin składania ofert:

1) Oferty o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska, w Biurze Obsługi Interesanta Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2,  08-110 Siedlce ( w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałki 9.00-17.00, wtorek-piątek 7.45-15.45) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Siedlce, Gabinet Prezydenta Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce.
W obu przypadkach na kopercie należy umieścić dopisek:
„Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach – NIE OTWIERAĆ”

2) Oferty należy składać do 5 lutego 2021 roku.

3) O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Siedlce, nie decyduje data stempla pocztowego.

VII. Termin rozpatrzenia złożonych ofert

Przewidywany termin rozpatrzenia złożonych ofert – do 26 lutego 2021 roku.

VIII. Informacje dodatkowe:

1) warunkiem dopuszczenia do postępowania konkursowego jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów;
2) oferty, które wpłyną po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane;
3) dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego;
4) kopie dokumentów kandydat powinien poświadczyć własnoręcznym podpisem wraz
z datą oraz umieszczeniem klauzuli „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie dokumentu, pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata;
5) strony złożonych przez kandydata dokumentów powinny być ponumerowane;
6) na wniosek komisji konkursowej kandydat może zostać zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii;
7) o zakwalifikowaniu się do postępowania konkursowego oraz miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie;
8) korespondencja z kandydatami odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata w ofercie;
9) Prezydent Miasta Siedlce zastrzega sobie prawo do odwoływania konkursu w każdym czasie;
10) konkurs przeprowadzony zostanie przez komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Siedlce;
11) przewodniczącego komisji wyznacza Prezydent Miasta Siedlce;
12) decyzja komisji konkursowej oraz Prezydenta Miasta Siedlce jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie;
13) o rozstrzygnięciu konkursu kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną;
14) dokumenty kandydata wyłonionego w wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora MBP zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci mogą odbierać złożone dokumenty w terminie do 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyniku konkursu. Po upływie tego okresu zostaną komisyjnie zniszczone.
15) przewiduje się zakończenie postępowania konkursowego w terminie do 31 marca 2021 roku;
16) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Siedlce jest Prezydent Miasta Siedlce, (Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce) w zakresie działania Urzędu Miasta Siedlce, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych znajduje się na stronie www.siedlce.pl/Klauzula informacyjna RODO
Zebrane dane będą przetwarzane na potrzeby konkursu do czasu jego zakończenia.

Konkurs dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach – treść ogłoszenia

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.