Prezydent Łomży ogłosił konkurs na dyrektora Muzeum Północno-Mazowieckiego. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 219/2021

Prezydenta Miasta Łomża z dnia 07.07.2021 r.

Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży, ul. Dworna 22 c, którego celem jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży na czas określony od 3 do 7 lat w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej instytucji kulturalnej (Dz.U. z 2020  poz.194 z późn.zm.)

I. Informacje ogólne:

 1. Nazwa instytucji kulturalnej i adres:

Muzeum Północno – Mazowieckie  w Łomży ul. Dworna 22 c.

 1. Stanowisko, wymiar czasu pracy oraz forma zatrudnienia:

Dyrektor Muzeum Północno – Mazowieckiego  w Łomży, ul. Dworna 22 c, pełen etat, powołanie na w/w stanowisko na okres nie krótszy niż 3 lat, nie dłuższy niż  7 lat.

III. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży może przystąpić osoba, która spełnia następujące niezbędne wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • udokumentowany, co najmniej 5. letni staż pracy,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania i finansowania instytucji kultury w tym ustawy o muzeach, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ; prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu Pracy.

1. Wymagania dodatkowe (nieobowiązkowe):

 • mile widziane wykształcenie w jednej z dziedzin związanych z działalnością statutową Muzeum;
 • wiedza i doświadczenie w realizacji projektów związanych z pozyskiwaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej w zakresie działalności muzeum,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem, dobra umiejętność organizacji i koordynacji działań zespołów ludzkich,
 • ukończone studia podyplomowe związane z muzealnictwem, zarządzaniem zasobami ludzkimi,
 • doświadczenie i znajomość specyfiki pracy w muzeum.

III. Określenie zadań, jakie ma realizować dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury:

 • realizowanie zadań wynikających z umowy określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności instytucji kultury oraz programu jej działania zawartej zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • nadzór i kierowanie bieżącą statutową działalnością instytucji, planowanie i wytyczanie kierunków jej działania,
 • zarządzanie mieniem muzeum,
 • wykonywanie w imieniu muzeum czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w muzeum,
 • prawidłowe planowanie i dysponowanie środkami budżetu instytucji,
 • zapewnienie skutecznej kontroli zarządczej w instytucji,
 • zarządzanie instytucją i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów, związanych z działalnością muzeum,
 • organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej oraz współpraca ze środowiskami kultury,
 • przygotowywanie i przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych właściwymi przepisami.

IV. Wymagane dokumenty:

 • pisemne zgłoszenie do konkursu z uzasadnieniem decyzji o kandydowaniu na stanowisko dyrektora muzeum  z  własnoręcznym czytelnym podpisem,
 • życiorys (CV) zawierający informację o danych kontaktowych, wykształceniu, ukończonych kursach, szkoleniach i posiadanych kwalifikacjach, dokładny przebieg dotychczasowej pracy zawodowej, ewentualnie działalności twórczej, społecznej lub publicystycznej ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć,
 • pisemne opracowanie autorskiej koncepcji programowej i organizacyjnej w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży, uwzględniającej warunki organizacyjno-finansowe instytucji w perspektywie co najmniej trzech i nie więcej niż siedmiu lat (maksymalnie 10 stron),
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (kserokopie dyplomów, świadectw, zaświadczeń o ukończeniu kursów, certyfikatów itp.)
 • kopie dokumentów poświadczających przebieg zatrudnienia i doświadczenie zawodowe: kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
 • oświadczenia (druk stanowiący załącznik Nr 1 do ogłoszenia o konkursie na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Łomży um.bip lomza.pl ),
 • do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe (np. opinie, rekomendacje),
 • oświadczenie (druk stanowiący załącznik Nr 2 do ogłoszenia o konkursie na stronie BIP  Urzędu Miejskiego w Łomży um.biplomza.pl),

Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV powinny być własnoręcznie podpisane.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Łomży, Wydział Organizacji i Kadr p.123, 18 – 400 Łomża, ul. Stary Rynek 14. Oferty muszą  znajdować  się  w  zamkniętych  kopertach  opatrzonych dopiskiem:,, Oferta pracy na stanowisko Dyrektora Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży” Termin składania ofert: do dnia 27 sierpnia 2021  roku do godz.15.00 – decyduje data wpływu oferty do urzędu. W przypadku ofert przesłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu na kandydata na w/w stanowisko. Oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Łomży po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Informacje dodatkowe:

 • w celu przeprowadzenia konkursu Prezydent Miasta Łomża powoła w osobnym zarządzeniu komisję konkursową, oraz ustali tryb pracy komisji, która przeprowadzi postępowanie konkursowe zgodnie z regulaminem. Skład komisji konkursowej i regulamin prac komisji konkursowej powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży będzie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży.
 • postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży, a przewidywany termin zakończenia to październik 2021 rok;
 • konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: a) I etap – etap formalny bez udziału kandydatów polegający na sprawdzeniu przez komisję konkursową kompletności złożonej dokumentacji oraz spełnienia wymogów formalnych ujętych w ogłoszeniu zakończony wskazaniem kandydatów, którzy zostali dopuszczeni do kolejnego etapu; b) II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy przejdą etap formalny;
 • o terminie i miejscu II etapu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie telefonicznie;
 • informacji o warunkach organizacyjno-finansowych odnoszących się do działalności Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży udziela P. Kornelia Duda – Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży   tel. (86) 216 – 24 – 63, e- mail:  k.duda@um.lomza.pl i  osoba upoważniona do udzielania informacji  w siedzibie  Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży pod nr tel. (86) 216 – 64 – 87;
 • dodatkowych informacji  o  konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora  udziela
  P. Teresa Jolanta Dobrzycka – Główny Specjalista w Wydziale Organizacji i Kadr Urzędu Miejskiego w Łomży pod nr telefonu (86) 215 – 67 – 12;
 • nadesłanych ofert nie odsyłamy. Dopuszcza się możliwość odbioru odrzuconych aplikacji na w/w stanowisko, jednakże nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty opublikowania wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży. Po upływie tego okresu odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Załącznik Nr 1

do ogłoszenia o konkursie na kandydata na stanowisko

Dyrektora Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży

 

 

Ja niżej podpisana (y)………………………………………………………………………………………………

Zamieszkała(y)………………………………………………………………………………

Przystępując do konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży oświadczam, że :

 1. Mój stan zdrowia pozwala na pełnienie funkcji dyrektora muzeum.
 2. Nie toczyło się ani nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne i postępowanie skarbowe.
 3. Nie byłam (em) oraz nie jestem prawomocnie skazana(y) za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, a także przeciwko wiarygodności dokumentów.
 4. Aktualnie nie toczy się przeciwko mnie postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 5. Nie byłam(em) oraz nie jestem karana(y) karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 289  z późn.zm).
 6. Posiadam nieposzlakowaną opinię.
 7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Łomży, ul. Stary Rynek 14 moich danych osobowych składanych w związku z naborem dla potrzeb jego realizacji i dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych )Dz. Urz. UE PL 119 z 04.05.2016.
 8. W przypadku zatrudnienia na stanowisko dyrektora wyrażam zgodę na upublicznienie mojej autorskiej koncepcji programowej i organizacyjnej Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży.
 9. Wyrażam zgodę na publikację moich danych zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. z 2019 r. poz.724).

                                                                                        ………………………………………………………………………..

                                                                                             ( data i czytelny podpis)

 

Załącznik Nr 2

do ogłoszenia o  konkursie na stanowisko

Dyrektora Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURIE NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA MUZEUM PÓŁNOCNO – MAZOWIECKIEGO W ŁOMŻY.

1. Informuję, że zgodnie za art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych )(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanym dalej RODO będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan udział w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży, zwanym dalej,, konkursem’’, organizowanym przez Prezydenta Miasta Łomża.

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Łomży jest Prezydent Miasta Łomża, 18 – 400 Łomża, ul. Stary Rynek 14.

3. W razie Pani/Pana  wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Łomży informacji udziela Inspektor Ochrony Danych  Osobowych pod adresem email: a.kondraciuk@um.lomza.pl.

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procedury konkursowej , a w przypadku powołania kandydata na stanowisko dyrektora i zawarcia umowy w sprawie warunków organizacyjno- finansowych działalności instytucji kultury oraz programu działania instytucji kultury na podstawie art.6 ust.1 lit. a, b, c oraz art.9 ust.2  lit. b, g, h RODO, Kodeksu Pracy, ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach władzy publicznej oraz w określonym zakresie wynika z treści udzielonej przez Panią/Pana zgody.

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6. Dane osobowe w przypadku kandydatów w/w stanowisko będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia powołania kandydata na w/w stanowisko wyłonionego w Konkursie.

W przypadku powołania kandydata na stanowisko dyrektora dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania powołania i realizacji umowy w sprawie warunków organizacyjno –  finansowych, działalności instytucji kultury oraz programu działania instytucji kultury oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8. Ma Pani / Pan prawo do dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych, żądania sprostowania poprawienia danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo bycia zapomnianym) w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
 • nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • wniosła Pani / Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędnie prawne uzasadnione potrzeby przetwarzania;
 • Pani / Pana dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Pani / Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wycofania zgody w dowolnym momencie – w stosunku do danych przetwarzanych na jej podstawie;
 • przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

                                                                           ………………………………………………………….

(data i czytelny podpis)

 

Konkurs na dyrektora Muzeum Północno-Mazowieckiego – treść ogłoszenia w formacie .pdf

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.