Prezydent Sosnowca ogłosił konkurs na dyrektora Przystanku Otwartej Kultury w Sosnowcu. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

Konkurs na dyrektora
Przystanku Otwartej Kultury
w Sosnowcu

 

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Przystanku Otwartej Kultury z siedzibą w Sosnowcu
przy ul. Głównej 19

Konkurs ma charakter otwarty.

Data rozstrzygnięcia oferty:

13.08.2023 rok – przewidywany termin

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i organizacji działalności kulturalnej.
 3. Minimum 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.
 4. Znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz zasad organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej.
 5. Umiejętność kierowania zespołem.
 6. Zdolności menadżerskie i organizatorskie, a także odpowiedzialność, kreatywność.
 7. Predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną.
 8. Dyspozycyjność.
 9. Umiejętność pozyskiwania środków pozabudżetowych, w tym środków unijnych.
 10. Niekaralność.

Wymagane dokumenty:

 1. Pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu na stanowisko dyrektora Przystanku.
 2. Własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1).
 3. Pisemne opracowanie koncepcji kierowania Przystankiem na lata 2023-2028. Koncepcja powinna zawierać w szczególności: opis zakresu działalności Przystanku w oparciu o jego statut i dokumenty organizacyjne, z uwzględnieniem zmian proponowanych przez kandydata, misję i cele działalności Przystanku, sposób wdrażania przedstawionych rozwiązań oraz prognozę kosztów wraz ze wskazaniem źródeł finansowania działalności Przystanku.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe i staż pracy oraz potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 5. Oświadczenie kandydata (załącznik nr 2):
  • o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełnych praw publicznych,
   o braku prawomocnego wyroku sądowego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub nieumyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub karno-skarbowe;
  • że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.  2021  poz. 289 – t. jedn. z późn. zm.),
  • że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 – t. jedn.) do celów związanych z przeprowadzanym konkursem oraz na posługiwanie się treściami Koncepcji Programowo-Organizacyjnej kandydata w trakcie posiedzeń Komisji Konkursowej na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora,
  • w przypadku powołania kandydata na stanowisko dyrektora o wyrażeniu zgody na upublicznienie autorskiej Koncepcji Programowo-Organizacyjnej Przystanku,
 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych własnoręcznie podpisana (załącznik nr 3).
 2. Adres do korespondencji elektronicznej.

 

Pozostałe informacje:

 1. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta, Wydziale Kultury i Promocji Miasta, Referat Kultury i Turystyki (pok. 503C, IV piętro), Al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec lub pocztą
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. włącznie (do godz. 13.00),
  w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA PRZYSTANKU OTWARTEJ KULTURY – NIE OTWIERAĆ, z podanym wewnątrz adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem elektronicznym kandydata. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta Sosnowca. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.
 2. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Kopie wymaganych dokumentów wymienionych w pkt 4 kandydat powinien opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem o następującej treści: “Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem” oraz datą i własnoręcznym podpisem. Pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
 3. W przypadku wyboru przez komisję kandydata na stanowisko dyrektora Przystanku Otwartej Kultury przedstawiona przez niego koncepcja programowa będzie stanowiła podstawę do uzgodnienia warunków organizacyjno – finansowych działalności instytucji kultury określonych umową, która będzie zawarta pomiędzy wybranym kandydatem a Organizatorem zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 4. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane.
 5. Korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata we wniosku.
 6. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków oraz zakończenia postępowania konkursowego: 13 sierpień 2023 rok.
 7. Postępowanie konkursowe odbywa się z uwzględnieniem przepisów o dostępie do informacji publicznej.
 8. Wszystkie załączniki dostępne są na stronie internetowej bip.sosnowiec.pl
  w zakładce „Ogłoszenie o konkursach”.
 9. Kandydaci na stanowisko dyrektora mogą się zapoznać z warunkami organizacyjno – finansowymi działalności Przystanku osobiście, po uprzednim umówieniu się na spotkanie – tel. 32 2694119, e-mail: klub@mdk-kazimierz.pl oraz w Wydziale Kultury
  i Promocji Miasta Urzędu Miasta Sosnowca, tel.: 32 2960648, e-mail: a.kmita@um.sosnowiec.pl w godzinach pracy urzędu.
 10. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej miasta sosnowiec.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sosnowiec oraz w Wydziale Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20, pokój 503C, dodatkowe informacje pod numerem telefonu 032 296 06 48.
Konkurs na dyrektora Przystanku Otwartej Kultury w Sosnowcu – treść ogłoszenia w formacie pdf

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.