Prezydent Leszna ogłosił konkurs na dyrektora Teatru Miejskiego w Lesznie. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

PREZYDENT MIASTA LESZNA

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

D Y R E K T O R A

Teatru Miejskiego w Lesznie,

z siedzibą przy ul. Gabriela Narutowicza 69, 64-100 Leszno

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego kraju Unii Europejskiej,
 2. biegłe posługiwanie się językiem polskim w mowie i w piśmie,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. posiadanie co najmniej wykształcenia wyższego magisterskiego na co najmniej jednym z kierunków: teatrologia, aktorstwo, reżyseria, scenografia, ekonomia, zarządzanie, zarządzanie kulturą lub animacja kultury, wiedza o teatrze, kulturalno-oświatowym, humanistycznym,
 5. co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na rzecz instytucji kultury (dotyczy zatrudnienia w ramach stosunku pracy, zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia działalności gospodarczej), w tym co najmniej 3 lata w zarządzaniu zespołem,
 6. przedstawienie programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru Miejskiego w Lesznie na okres 5 lat,
 7. niekaralność.

 II. Wymagania dodatkowe: 

 1. znajomość języków obcych,
 2. znajomość ośrodków teatralnych i doświadczenie w nawiązywaniu z nimi współpracy,
 3. doświadczenie w kierowaniu projektami.

 III. Predyspozycje oczekiwane od kandydata na stanowisko dyrektora:

 1. znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz zasad organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 2. znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Teatru Miejskiego w Lesznie,
 3. doświadczenie w kierowaniu zespołem oraz zdolności menedżerskie,
 4. doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych,
 5. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.

IV. Zakres podstawowych czynności: 

 1. kierowanie pracą Teatru Miejskiego w Lesznie i reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. wykonywanie zadań określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w statucie Teatru Miejskiego w Lesznie,
 3. wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do pracowników Teatru Miejskiego w Lesznie,
 4. podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju lub zmian w Teatrze Miejskim w Lesznie,
 5. gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań Teatru Miejskiego w Lesznie,
 6. gospodarowanie mieniem Teatru Miejskiego w Lesznie,
 7. współpraca z Wydziałem Kultury i Sportu Urzędu Miasta Leszna,
 8. współpraca z instytucjami kultury, organizacjami pożytku publicznego prowadzącymi działalność kulturalno–oświatową,
 9. podejmowanie innych działań dla zaspokojenia potrzeb oświatowych, kulturalnych
  i informacyjnych społeczności miasta Leszna oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

 V. Oferty składane przez uczestników powinny zawierać wykaz dokumentów:

 1. pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Teatru Miejskiego w Lesznie o maksymalnej objętości 1 strony formatu A4,
 2. własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia), do pobrania ze strony bip.leszno.pl, dział: Urząd Miasta – Praca – w załącznikach do niniejszego ogłoszenia oraz na stronie www.teatrmiejskileszno.pl/BIP,14, Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska/Przetargi – w załącznikach do niniejszego ogłoszenia,
 3. pisemne opracowanie koncepcji kierowania Teatrem Miejskim w Lesznie (programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju) w zakresie zarządzania Teatrem i kształtowania jego programu na okres 5 lat, uwzględniając możliwości finansowe instytucji i pozyskiwanie środków zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem wizji rozwoju Teatru, współpracy z innymi placówkami kulturalnymi i oświatowymi, gospodarowania środkami finansowymi i bazą lokalową, oraz z uwzględnieniem projektów inwestycyjnych, związanych z funkcjonowaniem instytucji o maksymalnej objętości do 20 stron formatu A4,
 4. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa),
 5. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej z pkt I ppkt 5, np. świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, kopie umów cywilnoprawnych, wypis z rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez kandydata,
 6. oświadczenia kandydata (załącznik nr 2 do ogłoszenia), do pobrania ze strony bip.leszno.pl, dział: Urząd Miasta – Praca – w załącznikach do niniejszego ogłoszenia oraz na stronie www.teatrmiejskileszno.pl/BIP,14, Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska/Przetargi – w załącznikach do niniejszego ogłoszenia:
  a) o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub karno-skarbowe,
  b) że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 289) oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych,
  c) że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Urz. UE L119 z 4.5.2016 – zwanego dalej RODO w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Miejskiego w Lesznie,
  d) że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym,
 7. adres do korespondencji elektronicznej,
 8. własnoręcznie podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do ogłoszenia), do pobrania ze strony bip.leszno.pl, dział:
  Urząd Miasta – Praca – w załącznikach do niniejszego ogłoszenia oraz na stronie www.teatrmiejskileszno.pl/pl/BIP,14, Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska/Przetargi –
  w załącznikach do niniejszego ogłoszenia,
 9. spis wszystkich dokumentów,
 10. nośnik elektroniczny zawierający skany dokumentów wskazanych w pkt V ppkt. 1) do 8).

VI. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać: 

osobiście w Urzędzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno (biuro obsługi – parter budynku) lub wysłać pocztą na wyżej wskazany adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2021 r. włącznie do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do urzędu także w przypadku oferty przesłanej pocztą), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dyrektor Teatru Miejskiego w Lesznie – NIE OTWIERAĆ” z podanym wewnątrz adresem zwrotnym wraz
z numerem telefonu kontaktowego i adresem elektronicznym kandydata. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe: 

 1. dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Kopie wymaganych dokumentów dotyczących posiadanego wyksztalcenia oraz doświadczenia zawodowego kandydat powinien opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem o następującej treści: „Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem” oraz datą i własnoręcznym podpisem. Pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane
  przez kandydata,
 2. w przypadku wyboru przez komisję kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Miejskiego w Lesznie, przedstawiona przez niego koncepcja programowa będzie stanowiła podstawę do uzgodnienia warunków organizacyjno–finansowych działalności instytucji kultury określonych umową, która będzie zawarta pomiędzy wybranym kandydatem a Organizatorem, zgodnie z art. 16 ust. 12 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 3. wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane,
 4. do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezydent Miasta Leszna powoła Komisję Konkursową (zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej),
 5. konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
  I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników,
  II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
 6. o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie drogą telefoniczną lub elektroniczną,
 7. zwrot dokumentów złożonych w ramach konkursu nastąpi po 2 miesiącach od ogłoszenia wyniku,
 8. informacja o wyniku konkursu – protokół końcowy z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna, do czasu powołania Dyrektora Teatru Miejskiego w Lesznie, nie krócej niż na okres 30 dni i nie dłużej niż na okres 2 lat,
 9. przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu,
 10. przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi do dnia
  31 sierpnia 2021 r.,
 11. powołanie na stanowisko dyrektora Teatru Miejskiego w Lesznie może nastąpić najwcześniej od dnia 1 września 2021 r.,
 12. dodatkowe informacje, w tym informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Teatru Miejskiego w Lesznie, można uzyskać w Teatrze Miejskim w Lesznie, ul. Gabriela Narutowicza 69, 64-100 Leszno, tel. 65 529-92-70 – w godzinach pracy Teatru Miejskiego w Lesznie, e-mail: sekretariat@teatrmiejskileszno.pl lub gawrych@teatrmiejskileszno.pl (główna księgowa). Ponadto w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miasta Leszna można uzyskać następujące dokumenty: Statut Teatru, Regulamin Organizacyjny Teatru, sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2020, aktualny plan finansowy na rok 2021 – tel. 65 537-36-54 lub 65 537-36-53, e-mail: wkis@leszno.pl w godzinach pracy Urzędu Miasta Leszna.

Konkurs na dyrektora Teatru Miejskiego w Lesznie – ogłoszenie

Kwestionariusz osobowy – załącznik nr 1 do ogłoszenia

Oświadczenia kandydata – załącznik nr 2 do ogłoszenia

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 3 do ogłoszenia

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.