Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego chce powołać Polski Fundusz Audiowizualny. Do 2026 roku Fundusz ma wydać na wspieranie produkcji audiowizualnej co najmniej 1 miliard złotych.

Do uzgodnień międzyresortowych trafił dziś projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej. Projekt zakłada, że producenci audiowizualni mogliby uzyskać zwrot części kosztów (do 25 proc. wydatków kwalifikowanych) poniesionych na produkcję audiowizualną na terytorium Polski.

Wsparcie finansowe przyznawane byłoby przez Polski Fundusz Audiowizualny (PFA), który będzie miał status państwowej osoby prawnej. Fundusz przyznawał będzie wsparcie w oparciu o maksymalnie uproszczone procedury kwalifikujące dany projekt. Wnioski będą rozpatrywanej w terminach nie dłuższych niż 28 dni.

Producent audiowizualny zainteresowany uzyskaniem wsparcia będzie mógł wystąpić do PFA z wnioskiem, który po ocenie formalnej, a także przeprowadzeniu tzw. testu kulturowego i sektorowego zawrze umowę, która będzie gwarantowała mu późniejszy zwrot części poniesionych kosztów. Celem testu kulturowego ma być zidentyfikowanie przesłanek kulturowych związanych utworem oraz ocena wpływu produkcji danego utworu na rozwój polskiego sektora audiowizualnego.

Wsparcie ma być wypłacane dopiero po zakończeniu produkcji i poniesieniu przez producenta wszelkich kosztów z nią związanych, a także po dokonaniu analizy dokumentacji przez niezależnego biegłego rewidenta. Minimalny roczny budżet funduszu ma wynosić 100 mln zł.

Polski Fundusz Audiowizualny miałby rozpocząć działalność na początku II kwartału przyszłego roku. Ministerstwo zakłada, że działalność Funduszu pozwoli zwiększyć ponad dwukrotnie wartość produkcji audiowizualnej w Polsce. Dziś wynosi ona ok. 210 mln zł rocznie, Ministerstwo zakłada, że sięgnie ona 500 mln zł rocznie.

Funduszem ma kierować dyrektor powoływany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego po przeprowadzeniu konkursu. Kadencja dyrektora ma trwać 4 lata. Funkcję dyrektora można będzie pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

Według szacunków Ministerstwa w branży audiowizualnej w Polsce, tylko w zakresie produkcji, działa 7350 firm.

Przeczytaj projekt ustawy – Ustawa o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.