Jest kolejne orzeczenie w sprawie odwołania dyrektora instytucji kultury, powołanego na czas nieokreślony przed nowelizacją ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wyrokiem z 9 września 2019 r. (sygn. akt II SA/Ol 504/19 – orzeczenie nieprawomocne) unieważnił zarządzenie wójta jednej z warmińsko-mazurskich gmin w sprawie odwołania dyrektorki Gminnego Centrum Kultury.

Wójt odwołał dyrektorkę powołując się na art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. To kolejne odwołanie, które jest pokłosiem zmiany interpretacji przepisów wyżej przywołanej tzn. ustawy wprowadzającej. Opisałem tę sprawę szczegółowo w artykule pt. „Prawnicza bomba z opóźnionym zapłonem!”. W podobnej sprawie zapadło niedawno korzystne dla odwołanego dyrektora (nieprawomocne) orzeczenie wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

WSA w Olsztynie, analogicznie jak sąd w Krakowie, unieważnił decyzję w sprawie odwołania dyrektorki instytucji kultury. Przesłanki, którymi się kierował różnią się jednak od uzasadnienia wyroku z Krakowa. Pomimo, że do unieważnienia odwołania doszło, wyrok jest mniej korzystny dla odwołanej dyrektorki niż w przypadku z Małopolski.

Przypomnijmy. Sąd krakowski uznał, powołując się przy tym na prawomocny wyrok NSA z 22 listopada 20176 r. (sygn. akt – II OSK 481/16), że pozbawiony stanowiska dyrektor poprzez dopuszczenie go do wykonywania obowiązków dyrektora po dniu 1 stycznia 2012 r. powołany został przez organizatora w sposób dorozumiany (konkludentny) na stanowisko dyrektora tej instytucji kultury na czas określony. To zaś oznacza, że do odwołania dyrektora należało zastosować przepisy art. 15 ust. 6 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zgodnie z którym dyrektor instytucji kultury może zostać odwołany wyłącznie: na własną prośbę, z powodu choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków, z powodu naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem, w przypadku odstąpienia od realizacji umowy dot. warunków organizacyjnych i finansowych działalności instytucji.

Sąd w Olsztynie również uznał, że w wyniku owych „czynności konkludentnych” doszło do „nawiązania stosunku pracy” z dyrektorką. Inaczej niż WSA w Krakowie nie uznał jednak tego nawiązania stosunku pracy jako powołania na stanowisko dyrektora tej instytucji kultury, ponieważ nie miało ono formy pisemnej a jak argumentował sąd, zgodnie z Kodeksem pracy powołanie powinno być dokonane na piśmie. W konsekwencji zarządzenie wójta w sprawie odwołania sąd unieważnił uznając, że odwołanie w drodze aktu administracyjnego może dotyczyć tylko osoby, która zajmuje stanowisko również na podstawie aktu administracyjnego.

Natomiast kwestię ustalenia jaki „inny niż powołanie rodzaj stosunku pracy” łączy dyrektorkę z wójtem i jaki jest „tryb ewentualnego rozwiązania (ustania) tego stosunku pracy” pozostawił w gestii… wójta jako organu zatrudniającego, uznając jednocześnie, że pozostaje to „poza oceną sądu administracyjnego”. Stanowisko sądu sprowadza się więc do tego, że wójt może uznać, że z dyrektorką łączy go zwykły stosunek pracy i wypowiedzieć jej pracę na podstawie przepisów kodeksu pracy.

W świetle wyroku z Krakowa a przede wszystkim wyroku NSA z 22 listopada 2017 r., wyrok olsztyński jest co najmniej zaskakujący. NSA stwierdził bowiem, że stosunek pracy z dyrektorem instytucji kultury powołanym na czas nieokreślony przed 1 stycznia 2012 r. nawiązany po tym terminie w sposób konkludentny uzyskuje „charakter powołania na czas określony”. Stwierdzenie o „innym niż powołanie rodzaju stosunku pracy” jest w tym kontekście co najmniej kontrowersyjne, podobnie jak pozostawienie tej kwestii ocenie wójta.

Wyrok jest nieprawomocny, wypada więc czekać na wynik ewentualnej apelacji…

„Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”

Pomógł Ci ten artykuł? Cenisz treści publikowane w serwisie MenedżerKultury.pl? Wesprzyj działalność Fundacji MenedżerKultury.pl, która jest wydawcą serwisu.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.