Po wyborach w samorządach odżywają pomysły łączenia instytucji kultury. W wielu przypadkach plany krzyżuje… Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chodzi o sytuacje gdy organizator zamierza połączyć dwie lub więcej instytucji, z których jedna ma status biblioteki publicznej.

Połączenie instytucji kultury ustawa definiuje jako utworzenie jednej instytucji, w której skład wchodzą załogi i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu. Aby połączyć instytucje organizator musi na 3 miesiące przed wydaniem aktu o połączeniu lub podziale instytucji kultury, tj.uchwały organu stanowiącego, podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze i przyczynach takiej decyzji. Akt o połączeniu instytucji kultury zawiera:

  • nazwy łączonych instytucji kultury
  • nazwę, rodzaj, siedzibę i przedmiot działania instytucji kultury, powstałej w wyniku połączenia
  • określenie terminu połączenia instytucji kultury
  • ustalenie zasad przejęcia zobowiązań i wierzytelności przez instytucję powstającą w wyniku połączenia.

Organizator musi też nadać nowej instytucji statut. Z dniem wpisu do rejestru nowo utworzonej instytucji kultury organizator wykreśla z rejestru instytucje kultury, które uległy połączeniu. Pracownicy łączonych instytucji kultury stają się pracownikami instytucji kultury powstałej w wyniku połączenia i zachowują uprawnienia wynikające ze stosunku pracy. Nie dotyczy to jednak dyrektorów łączonych instytucji.

Jak połączyć ośrodek kultury z biblioteką?

Procedura łączenia instytucji komplikuje się, gdy jedna z łączonych instytucji jest biblioteką. Wówczas, aby dokonać połączenia instytucji, organizator musi spełnić dodatkowe warunki określone w art. 13 Ustawy o bibliotekach. Zgodnie z zapisami ustawy organizator jest obowiązany na 6 miesięcy (a nie na 3 miesiące) przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem. W uzasadnieniu trzeba udowodnić, że połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań przez bibliotekę (art. 13 ust. 7 Ustawy o bibliotekach). Ponadto połączenie, podział lub likwidacja biblioteki publicznej z inną instytucją, wymaga zasięgnięcia opinii Krajowej Rady Bibliotecznej i właściwej wojewódzkiej biblioteki publicznej oraz wydania zgody przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Oznacza to, że jeśli Minister uzna, że połączenie instytucji spowoduje uszczerbek w wykonaniu dotychczasowych zadań biblioteki, to może odmówić zgody.

W okresie 2016-2018 r. do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpłynęło w sumie 48 wniosków o połączenie bibliotek z inną instytucją. Minister zgodził się na to tylko w 18 przypadkach. 

Co ważne decyzja Ministra ma charakter uznaniowy i nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego, co potwierdził w 2017 r. swoim wyrokiem NSA. Przywołana sprawa dotyczyła zamiaru połączenia biblioteki i ośrodka kultury w jednej z gmin Województwa Mazowieckiego. Burmistrz wykonując uchwałę rady dot. zamiaru połączenia wystąpił o wydanie opinii w sprawie połączenia instytucji do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz Krajowej Rady Bibliotecznej. Biblioteka Wojewódzka zaopiniowała plany samorządu pozytywnie. Z kolei Krajowa Rada Biblioteczna wyraziła opinię negatywną.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podzielił stanowisko Krajowej Rady Bibliotecznej i nie wyraził zgody na połączenie instytucji. W uzasadnieniu napisano, że w ocenie MKiDN połączenie ww. instytucji spowoduje uszczerbek w wykonaniu dotychczasowych zadań biblioteki.

Gmina odwołała się od tej decyzji do WSA w Warszawie domagając się jej unieważnienia. W skardze burmistrz argumentował, że stanowisko Ministra narusza przepisy ustawy o bibliotekach oraz Konstytucji RP. Burmistrz zarzucił decyzji Ministra, że jest gołosłowna, bo ten nie odniósł się do argumentów organizatora. W decyzji nie podano też jakiegokolwiek uzasadnienia, na czym miałby polegać uszczerbek w wykonaniu dotychczasowych zadań biblioteki.

Sąd skargę gminy odrzucił. Jak wskazał w uzasadnieniu wyroku, żaden przepis prawa nie wskazuje jak ma wyglądać procedura uzyskiwania, czy też wyrażania zgody na połączenie biblioteki publicznej z inną instytucją kultury przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponadto sąd stwierdził, że czynność ta ma charakter uznaniowy i żaden przepis prawa nie nakłada na organ obowiązku uzasadnienia swojego stanowiska. Przychylenie się, w tym przypadku, do stanowiska Krajowej Rady Bibliotecznej a nie pozytywnej opinii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej należało do swobodnej kompetencji Ministra. Gmina nie dała jednak za wygraną i od wyroku WSA złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten również skargę odrzucił.

Jak połączyć ośrodek kultury z muzeum?

Z ochrony przed połączeniem z inną instytucją kultury korzystają również muzea. Zgodnie z art. 5a. ust. 1. Ustawy o muzeach tego typu instytucja może zostać połączona z inną instytucją kultury, tylko wówczas, gdy połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań. Oceny skutków ewentualnego połączenia dokonuje działająca przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rada do Spraw Muzeum. Połączenia można dokonać wyłącznie po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę.

Kto będzie kierowała instytucją powstałą w wyniku połączenia?

Połączenie instytucji kultury jest de facto odrębną od likwidacji formą zakończenia bytu instytucji kultury. Fakt, iż instytucje podlegające łączeniu zostają wykreślone z rejestru instytucji kultury stanowi prostą konsekwencję zakończenia ich bytu prawnego. W takiej sytuacji organizator musi przeprowadzić postępowanie mające na celu wyłonienie dyrektora nowo powstałej instytucji, tj. ogłosić konkurs lub powołać dyrektora bez konkursu (z uwzględnieniem przepisów art. 15 i 16 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

Czy w takim razie dyrektorem nowej instytucji może zostać dyrektor jednej z łączonych instytucji? Może, ale nie musi. W sytuacji utworzenia nowej instytucji w wyniku połączenia nie można przyjąć, że akt powołania na dyrektora jednej z łączonych instytucji kultury stanowi podstawę dla sprawowania obowiązków dyrektora instytucji powstałej w wyniku ich połączenia. Powołanie nie obejmuje bowiem podmiotu utworzonego w wyniku łączenia. Dyrektor jednej z instytucji nie staje się automatycznie dyrektorem tworzonego podmiotu. Musi on zostać powołany zgodnie ze stosownymi przepisami ustawy. Oznacza to również, że dyrektorem nowej instytucji wcale nie musi zostać jeden z dotychczasowych dyrektorów łączonych instytucji.

„Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”

Pomógł Ci ten artykuł? Cenisz treści publikowane w serwisie MenedżerKultury.pl? Wesprzyj działalność Fundacji MenedżerKultury.pl, która jest jego wydawcą.

One thought on “Jak połączyć instytucje kultury?

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.