Burmistrz Miasta Koła ogłasza konkurs na dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole – zapoznaj się z ogłoszeniem o konkursie.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050. 122. 2019

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 23.07. 2019 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

BURMISTRZ MIASTA KOŁA

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

DYREKTORA POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOLE

 

Nazwa, siedziba i  adres instytucji kultury: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło. Biblioteka posiada następujące filie:

  1. Filia dla Dzieci, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło.
  2. Filia nr 3, ul. Wojciechowskiego 30,62-600 Koło.
  3. Filia nr 4, ul. Wyszyńskiego 14, 62-600 Koło.

Wymiar czasu pracy: pełen etat.

Forma zatrudnienia: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony od 3 do 7 lat.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

  1. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie.

2) Ukończone studia wyższe magisterskie – preferowane wykształcenie na kierunkach kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, bibliotekarstwo.

3) Posiada przynajmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w jednej z form organizacyjnych działalności kulturalnej, o której mowa w art. 2 ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej.

4) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.

5) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

6) Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7) Nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,  o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 ze zm.).

8) Nieposzlakowana opinia.

  1. Wymagania dodatkowe:

1) Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku lub specjalności kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą, animacja kultury lub pokrewne.

2) Znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury oraz obowiązujących zasad ekonomiczno – księgowych.

3) Dysponowanie wiedzą z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej.

4) Znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, bibliotek, gminnych jednostek organizacyjnych, przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przepisów prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

5) Predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną.

6) Doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury.

7) Umiejętność organizowania pracy i kierowania instytucją.

8) Kreatywność, odpowiedzialność i dyspozycyjność.

9) Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel, Powerpoint).

III. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1) Pisemne zgłoszenie przystąpienia do konkursu zawierające imię, nazwisko, adres zamieszkania, numerem telefonu kandydata oraz zwięzłe umotywowanie swojej kandydatury na stanowisko Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

2) Życiorys (CV) z uwzględnieniem szczegółowego przebiegu pracy zawodowej oraz informacji na temat wykształcenia.

3) Autorską koncepcję funkcjonowania i rozwoju Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole z uwzględnieniem warunków organizacyjno – finansowych instytucji.

4) Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie oraz umiejętności.

5) Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (dokumenty potwierdzające 5 – letni staż pracy, w tym 3 – letni na stanowiskach kierowniczych).

6) Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

7) Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

8) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

9) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

10) Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.).

11) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 2).

12) Do oferty można dołączyć rekomendacje i inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie kandydata.

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być na każdej stronie potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego wniosek poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu “stwierdzam zgodność z oryginałem”, daty i czytelnego podpisu.

Dokumenty wytworzone na potrzeby konkursu składane w oryginale muszą być każdorazowo podpisane czytelnie przez kandydata.

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku m.in.:

1) Bieżące kierowanie działalnością Biblioteki i reprezentowanie instytucji na zewnątrz.

2) Realizowanie celów i zadań instytucji, wynikających z ustawy o bibliotekach oraz statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, a w szczególności:

– inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych;

– zapewnienie właściwej organizacji pracy;

– przedstawienie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;

– gospodarowanie środkami finansowymi;

– gospodarowanie mieniem;

– sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną.

3) Opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych (regulaminów organizacyjnych i innych).

4) Realizacja programu działania określonego umową, o której mowa w art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.).

5) Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

6) Współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców gminy i użytkowników biblioteki.

7) Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

8) Organizowanie przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością bibliotekarską.

9) Planowanie i realizowanie prac remontowych i konserwatorskich.

10) Współpraca z organami gminy w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej.

11) Współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

12) Nadzór nad należytym funkcjonowaniem urządzeń technicznych i gospodarczych znajdujących się w jednostce.

13) Wykonywanie innych poleceń służbowych organizatora.

  1. Sposób i termin składania ofert:

 Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją:
“Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole”
z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem korespondencyjnym w terminie do dnia 29.08.2019 r. do godz. 15:00 w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło

W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i rozpatrywane.

Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

  1. Pozostałe informacje:

1) Z dokumentami dotyczącymi warunków organizacyjno – finansowych funkcjonowania Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole oraz informacjami o działalności instytucji kultury kandydaci mogą zapoznać się w jej siedzibie (ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło), po uprzednim umówieniu telefonicznym
63 21 78 002.

2) Nabór przeprowadzi komisja konkursowa, której skład, szczegółowy regulamin pracy komisji konkursowej zostaną określone w odrębnym Zarządzeniu Burmistrza Miasta Koła.  Kandydat zgłasza się do konkursu z dokumentem tożsamości.

3) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

  • I etap – weryfikacja złożonych ofert pod względem formalnym oraz ich ocena merytoryczna – bez udziału kandydatów (rozpatrzenie złożonych ofert odbędzie się w dniu 30.08.2019 r.)

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie (telefonicznie lub pisemnie) oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kole.

  • II etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne oraz niezbędne kryteria merytoryczne zweryfikowane w I etapie.

4) Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Organizator przed powołaniem Dyrektora zawiera z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno – finansowe Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole oraz program jej działania. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania Dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko Dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

5) Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

6) Informacja o wynikach konkursu umieszczona zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kole oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kole.

Zarządzenie Burmistrz Miasta Koła w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.