Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs na dyrektora Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

informuje o przesunięciu terminu rozpatrzenia ofert złożonych  w procedurze  konkursu na kandydata  na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Mościce oraz terminu zakończenia postępowania konkursowego zgodnie z uchwałą Nr 750/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 169/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Mościce, zmienionej uchwałą Nr 435/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 marca 2020 r.

W związku z ogłoszonym w dniu 17 lutego 2020 r. konkursem na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Mościce z siedzibą ul. Traugutta 1, 33-303 Tarnów oraz wprowadzonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, wywołanym zakażeniami wirusem SARS-Cov-2, termin rozpatrzenia ofert w ww. postępowaniu konkursowym oraz termin zakończenia postępowania konkursowego przedłuża się do dnia 10 lipca 2020 roku.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

OGŁASZA KONKURS

NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA CENTRUM SZTUKI MOŚCICE

Traugutta 1, 33-101 Tarnów

I. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Mościce, może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

 1. Wymagania

1.1. Obowiązkowe:

a. wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

b. minimum pięcioletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe, rozumiane jako doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie m.in. stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej;

c. znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury;

d. znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Centrum Sztuki Mościce;

e. doświadczenie w pracy w sektorze kultury;

f. umiejętność zarządzania zespołem ludzkim;

g. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;

g. korzystanie z pełni praw publicznych;

i. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

j. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późn.zm).

1.2. Fakultatywne, preferowane:

a. wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku humanistycznym lub artystycznym lub ekonomicznym lub z zakresu zarządzania lub z zakresu prawa;

b. ukończone studia, studia podyplomowe lub kursy, szkolenia z zakresu: ekonomii, zarządzania, zarządzania w kulturze i pokrewnych kierunków;

c. doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu i/lub realizacji i rozliczaniu dużych projektów z dziedziny kultury;

d. znajomość specyfiki sektora finansów publicznych i/lub w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej;

e. znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.

 1. Informacje o stanowisku i zakres wykonywanych zadań:

a. Dyrektor Centrum Sztuki Mościce zostanie powołany na okres od trzech do siedmiu lat; wymiar etatu: 1/1;

b. miejsce wykonywania pracy: Centrum Sztuki Mościce, 33-101 Tarnów, ul. Traugutta 1;

c. zarządzanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz;

d. realizowanie zadań jednostki określonych w Statucie;

e. planowanie i wdrażanie programu rozwoju całokształtu działalności Centrum Sztuki Mościce;

f. przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia;

g. wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność jednostki;

h. wykonywanie funkcji pracodawcy (przełożonego) wobec pracowników jednostki;

i. współdziałanie z instytucjami kultury, władzami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury;

j. sprawowanie kontroli zarządczej.

3. Dokumenty

3.1. Obowiązkowe.

a. oferta zawierająca wniosek o przystąpienie do konkursu, zawierający motywację kandydowania na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Mościce, opatrzony własnoręcznym podpisem, oraz wszystkie wymagane dokumenty:

   1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;
   2. oświadczenie osoby ubiegającej się o stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Mościce (zgodnie z wzorem) opatrzone własnoręcznym podpisem;
   3. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
   4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe. Należy udokumentować okres wymaganego doświadczenia oraz doświadczenia w pracy w sektorze kultury poprzez dołączenie kopii np.: umów, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań;
   5. oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego, nie starszego niż trzy miesiące od ostatecznego terminu składania dokumentów (określonego w punkcie II.2), o stanie zdrowia uczestnika pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
   6. oświadczenie uczestnika o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;
   7. oświadczenie uczestnika, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem;
   8. oświadczenie uczestnika, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późn.zm.), opatrzone własnoręcznym podpisem;
   9. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią informacji dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Mościce dotyczącej ochrony danych osobowych;
   10. oświadczenie uczestnika ubiegającego się o zatrudnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku

b. program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Centrum Sztuki Mościce (zgodnie z wzorem), opatrzony własnoręcznym podpisem, (maksymalnie 10 stron formatu A4, maksymalnie 2500 znaków na stronę), zawierający następujące elementy:

 • misję i wizję;
 • cele strategiczne;
 • cele długoterminowe (minimum na 3 lata) i krótkoterminowe (w skali 1 roku) ze wskazaniem planowanych działań do ich realizacji oraz wskaźników ich osiągnięcia;
 • koncepcję finansowania działalności Centrum Sztuki Mościce umożliwiającą osiąganie celów strategicznych, długoterminowych i krótkoterminowych,

3.2. Fakultatywne:

a. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, posiadaną wiedzę lub dodatkowe umiejętności, opisane w punkcie I.1.2 a-e, w formie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń, itp. z zastrzeżeniem, że potwierdzenie znajomości języka może być w formie oświadczenia, opatrzonego własnoręcznym podpisem;

b. kopie opinii lub rekomendacji poświadczających posiadane umiejętności i kompetencje.

Wszystkie strony oferty (zapisane i niezapisane) winny być oznaczone kolejnymi numerami.

II. Informacje dodatkowe

 1. Przykładowe wzory wymaganych dokumentów (oświadczeń oraz programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Centrum Sztuki Mościce) dostępne są w BIP-ie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce: Oferty pracy i praktyki; w zakładce: Konkursy na stanowiska.
 2. Ofertę zawierającą wniosek o przystąpienie do konkursu oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 20 marca 2020 roku, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Mościce” na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, ul. Racławicka 56 w Krakowie lub przesłać na adres: Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56. Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie będą rozpatrywane.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników, II etap – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której uczestnicy konkursu zobowiązani będą do prezentacji elementu oferty, o którym mowa w punkcie 3.1.b., która odbędzie się nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dokonanej przez Komisję oceny spełnienia warunków przez uczestników, określonych w ogłoszeniu o konkursie lub stwierdzeniu uchybień lub braków w złożonych ofertach.
 4. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.
 5. Nieobecność uczestnika podczas rozmowy kwalifikacyjnej traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.
 6. Rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niż do dnia 30 maja 2020 r.
 7. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Mościce, zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Centrum Sztuki Mościce oraz program jej działania w oparciu o program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Centrum Sztuki Mościce, o którym mowa w pkt I 3.1 lit. j – zgodnie z art. 15 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 z późn.zm.). Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Mościce powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
 8. Szczegółowe informacje, w tym dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych oraz informacje o działalności Centrum Sztuki Mościce można uzyskać w Departamencie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Zacisze 5 w Krakowie (wejście od ul. Worcella) – pok. nr 182 lub 181, a także pod numerem telefonu (12 63 03 422 lub 404) lub drogą elektroniczną pisząc na adres kdp@umwm.malopolska.pl .
 9. Regulamin konkursu zostanie opublikowany m.in. na malopolska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce: Oferty pracy i praktyki; w zakładce: Konkursy na stanowiska.

Konkurs na dyrektora Centrum Sztuki Mościce – treść ogłoszenia

Konkurs na dyrektora Centrum Sztuki Mościce – uchwała

UCHWAŁA Nr 750/20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 169/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Mościce, zmienionej uchwałą Nr 435/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 marca 2020 r.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.