Prezydent Sosnowca ogłosił konkurs na dyrektora Teatru Zagłębia. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Teatru Zagłębia z siedzibą w Sosnowcu
przy ul. Teatralnej 4

 

Konkurs ma charakter otwarty.

Data rozstrzygnięcia oferty:

31.05.2021 rok – przewidywany termin

Wymagania obowiązkowe:
1. Wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane wykształcenie: reżyserskie, aktorskie, wiedzy o teatrze lub teatrologii, zarządzania kulturą, kulturalno – oświatowe, humanistyczne).
2. Co najmniej:
a) 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach prowadzących działalność kulturalną lub
b) 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach prowadzących działalność kulturalną i 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów twórczych związanych z działalnością kulturalną lub
c) 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach prowadzących działalność kulturalną i 2-letnie doświadczenie w reżyserowaniu spektakli teatralnych.
Do wymienionych okresów wlicza się zatrudnienie w ramach stosunku pracy, zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz zasad organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej.
4. Umiejętność kierowania zespołem oraz predyspozycje i zdolności menedżerskie i organizatorskie.
5. Znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Teatru Zagłębia w Sosnowcu.
6. Znajomość ośrodków teatralnych w kraju i doświadczenie w nawiązywaniu współpracy z nimi.
7. Umiejętność pozyskiwania środków pozabudżetowych, w tym środków unijnych.
8. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.
9. Niekaralność.
10. Pełna zdolność do czynności prawnych.

Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość języków obcych.
2. Znajomość ośrodków teatralnych za granicą i doświadczenie w nawiązywaniu współpracy z nimi.
3. Doświadczenie w kierowaniu projektami.

Wymagane dokumenty:
1. Pisemne zgłoszenie do konkursu zawierające uzasadnienie kandydowania na stanowisko dyrektora Teatru Zagłębia o maksymalnej objętości 1 strony formatu A4.
2. Własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1).
3. Pisemne opracowanie koncepcji kierowania Teatrem Zagłębia w Sosnowcu w aspekcie zarządzania Teatrem i kształtowania jego programu na okres 5 lat, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy wizji rozwoju Teatru, współpracy z innymi placówkami kulturalnymi i oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi, gospodarowania środkami finansowymi i efektywnego wykorzystania bazy lokalowej, z uwzględnieniem projektów inwestycyjnych, związanych z funkcjonowaniem instytucji o maksymalnej objętości do 20 stron formatu A4.
W programie kandydat może przedstawić osobę – kandydata na zastępcę dyrektora ds. artystycznych. W takim przypadku do wniosku winno być dołączone CV tej osoby oraz jej oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w tym postępowaniu (własnoręcznie podpisane) oraz oświadczeniem, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego oraz podpisaną klauzulą informacyjną (załącznik nr 2).
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.
5. Udokumentowany i potwierdzony:
– co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach prowadzących działalność w obszarze kultury, lub
– co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach prowadzących działalność w obszarze kultury i 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów twórczych związanych z działalnością kulturalną, lub
– co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach prowadzących działalność w obszarze kultury i 2-letnie doświadczenie w reżyserowaniu spektakli teatralnych (np. świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, kopie umów cywilnoprawnych, wypis z rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez kandydata),
6. Oświadczenie kandydata (załącznik nr 3):
– o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełnych praw publicznych,
o braku prawomocnego wyroku sądowego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub nieumyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub karno-skarbowe;
– że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1440 – t. jedn. ze zm.);
– że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 – t. jedn.) do celów związanych z przeprowadzanym konkursem oraz na posługiwanie się treściami Koncepcji Programowo-Organizacyjnej kandydata w trakcie posiedzeń Komisji Konkursowej na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora;
– w przypadku powołania kandydata na stanowisko dyrektora o wyrażeniu zgody na upublicznienie autorskiej Koncepcji Programowo-Organizacyjnej Teatru Zagłębia;
– że stan zdrowia kandydata pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.
7. Adres do korespondencji elektronicznej.
8. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych własnoręcznie podpisana (załącznik nr 4).
9. Oferta kandydata może dodatkowo zawierać:
a) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
b) certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych lub pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni naukowych i tytułów, certyfikatów i innych.
10. Spis wszystkich dokumentów.
11. Nośnik elektroniczny zawierający skany dokumentów wskazanych w pkt. 1 – 9.

Pozostałe informacje:
1. Oferty należy składać w osobiście Urzędzie Miasta, Wydziale Kultury i Promocji Miasta, Referat Kultury i Turystyki (pok. 503C, IV piętro), Al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec lub wysłać pocztą na wyżej wskazany adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2021 r. włącznie (do godz. 12.30), w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU ZAGŁĘBIA W SOSNOWCU – NIE OTWIERAĆ, z podanym wewnątrz adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem elektronicznym kandydata. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta Sosnowca. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.
2. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Kopie wymaganych dokumentów wymienionych w pkt 4 i 5 kandydat powinien opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem o następującej treści: “Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem” oraz datą i własnoręcznym podpisem. Pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
3. W przypadku wyboru przez komisję kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Zagłębia przedstawiona przez niego koncepcja programowa będzie stanowiła podstawę do uzgodnienia warunków organizacyjno – finansowych działalności instytucji kultury określonych umową, która będzie zawarta pomiędzy wybranym kandydatem
a Organizatorem zgodnie z art. 16 ust. 12 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej .
4. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane.
5. Korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata we wniosku.
6. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków oraz zakończenia postępowania konkursowego: 31 maj 2021 rok.
7. Postępowanie konkursowe odbywa się z uwzględnieniem przepisów o dostępie do informacji publicznej.
8. Wszystkie załączniki dostępne są na stronie internetowej www.bip.sosnowiec.pl
w zakładce „Ogłoszenie o konkursach”.
9. Informację o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Teatru Zagłębia
w Sosnowcu kandydaci na stanowisko dyrektora mogą uzyskać w siedzibie instytucji: Dział Finansowo – Księgowy, Sosnowiec, ul. Teatralna 4, tel.: 32 266 69 40 – od poniedziałku do piątku w godz. 900-1500, e-mail: ksiegowosc@teatrzaglebia.pl oraz
w Wydziale Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miasta Sosnowca, tel.: 32 296 06 48,
e-mail: a.kmita@um.sosnowiec.pl w godzinach pracy urzędu.
10. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej miasta www.sosnowiec.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sosnowiec oraz w Wydziale Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20, pokój 503C, dodatkowe informacje pod numerem telefonu 032 296 06 48.

Konkurs na dyrektora Teatru Zagłębia w Sosnowcu – treść ogłoszenia w formacie .pdf

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.