Prezydent Miasta Siedlce ogłosił konkurs na kandydata na dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

Prezydent Miasta Siedlce

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce (nazwa skrócona CKiS) ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 31, 08-110 Siedlce

na czas określony – 5 lat, pełny etat

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia niezbędne wymagania: 

 1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo kraju należącego do Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. posiada wykształcenie wyższe magisterskie;
 3. posiada udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury lub organizacjach i podmiotach związanych
  z działalnością kulturalną (dopuszczalna praca realizowana na podstawie umów cywilno-prawnych innych niż umowa o pracę);
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub karno-skarbowe;
 5. nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1440);
 6. posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
 7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 8. posiada biegłą znajomość języka polskiego; w przypadku cudzoziemca posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480);
 9. złożyła komplet dokumentów w wymaganym terminie.

II. Preferowane kwalifikacje dodatkowe:

 1. wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności zarządzanie, zarządzanie instytucjami kultury, animacja kultury, zarządzanie kulturą;
 2. znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym;
 3. znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania i finansowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu pracy, ustawy  o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 4. znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej;
 5. predyspozycje menadżerskie oraz do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;
 6. kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność, rzetelność.

III. Zadania jakie ma realizować dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania
i rozwoju Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce:
 

 1. kierowanie działalnością CKiS, planowanie i wytyczanie kierunków jej działania oraz reprezentowanie instytucji na zewnątrz;
 2. składanie oświadczeń woli w imieniu CKiS, w tym zawieranie umów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 3. planowanie i dysponowanie środkami budżetu, prowadzenie polityki gospodarczej i finansowej;
 4. bezwzględne przestrzeganie dyscypliny finansowej w zakresie gospodarki finansowej;
 5. dbałość o właściwe wykorzystywanie mienia i majątku instytucji;
 6. podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na działalność CKiS;
 7. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzań dotyczących funkcjonowania CKiS;
 8. wykonywanie funkcji pracodawcy wobec pracowników instytucji;
 9. przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów, sprawozdań, raportów i analiz związanych z zakresem działalności CKiS, określonych obowiązującymi przepisami;
 10. zapewnienie skutecznej kontroli zarządczej;
 11. współpraca z różnymi partnerami w sferze kultury ( m.in. ze środowiskami twórczymi, organizacjami pozarządowymi, samorządami, instytucjami)
  w zakresie realizowanych celów i zadań statutowych CKiS;
 12. inne zadania nie wymienione wyżej, a wynikające z ustawy z dnia
  25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statutu Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce oraz innych aktów prawnych dotyczących działalności instytucji.

IV. Wykaz dokumentów wymaganych od osób przystępujących do konkursu:

 1. pisemne zgłoszenie przystąpienia do konkursu z uzasadnieniem decyzji
  o kandydowaniu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce;
 2. opracowaną pisemną, autorską koncepcję bieżącego funkcjonowania i rozwoju (uwzględniającą aspekt programowy, organizacyjny i finansowy) w perspektywie najbliższych pięciu lat (2020-2025) Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce. Parametry dokumentu z ewentualnymi załącznikami: maksymalnie 10 stron formatu A4, rozmiar czcionki 12, odstępy między wierszami 1,5;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej;
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
  i umiejętności;
 5. kopie świadectw pracy i/lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa kraju należącego do Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ani umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub karno-skarbowe;
 9. oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.1440);
 10. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 11. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 12. oferta osoby przystępującej do konkursu może też dodatkowo zawierać kopie posiadanych opinii lub referencji, dodatkowych certyfikatów, posiadanych tytułów;
 13. adres do korespondencji, w tym poczty elektronicznej oraz nr telefonu.

V. Sposób udostępniania dokumentów i informacji o Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce

Osoby przystępujące do konkursu mogą wystąpić do organizatora lub instytucji kultury
o udostępnienie danych dotyczących warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce, o których mowa w art. 16 ust. 3e pkt 6 ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Statut, regulamin organizacyjny, sprawozdania finansowe i sprawozdania z realizacji zadań za ostatnie dwa lata znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej CKiS: https://ckissiedlce.bip.e-zeto.eu/

W ww. sprawie można kontaktować się z Gabinetem Prezydenta Miasta Siedlce,
tel. 25 794 37 92.

VI. Sposób i termin składania ofert:

 1. Oferty o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska,
  w Biurze Obsługi Interesanta Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2,
  08-110 Siedlce ( w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałki 7.45-18.00, wtorek-piątek 7.45-15.45) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Siedlce, Gabinet Prezydenta Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce.
  W obu przypadkach na kopercie należy umieścić dopisek: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce – NIE OTWIERAĆ” 
 2. Oferty należy składać do dnia 15 stycznia 2020 roku.
 3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Siedlce, nie decyduje data stempla pocztowego.

VII. Termin rozpatrzenia złożonych ofert

Przewidywany termin rozpatrzenia złożonych ofert – do dnia 31 stycznia 2020 roku.

VIII. Informacje dodatkowe: 

 1. warunkiem dopuszczenia do postępowania konkursowego jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów;
 2. oferty, które wpłyną po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane;
 3. dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego;
 4. kopie dokumentów kandydat powinien poświadczyć własnoręcznym podpisem wraz
  z datą oraz umieszczeniem klauzuli „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie dokumentu, pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata;
 5. strony złożonych przez kandydata dokumentów powinny być ponumerowane;
 6. na wniosek komisji konkursowej kandydat może zostać zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii;
 7. o zakwalifikowaniu się do postępowania konkursowego oraz miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie;
 8. korespondencja z kandydatami odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata w ofercie;
 9. Prezydent Miasta Siedlce zastrzega sobie prawo do odwoływania konkursu w każdym czasie;
 10. konkurs przeprowadzony zostanie przez komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Siedlce;
 11. przewodniczącego komisji wyznacza Prezydent Miasta Siedlce;
 12. decyzja komisji konkursowej oraz Prezydenta Miasta Siedlce jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie;
 13. o rozstrzygnięciu konkursu kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną;
 14. dokumenty kandydata wyłonionego w wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora CKiS zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci mogą odbierać złożone dokumenty w terminie do 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyniku konkursu. Po upływie tego okresu zostaną komisyjnie zniszczone.
 15. przewiduje się zakończenie postępowania konkursowego w terminie do dnia
  31 maja 2020 roku;
 16. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Siedlce jest Prezydent Miasta Siedlce, (Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce) w zakresie działania Urzędu Miasta Siedlce, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych znajduje się na stronie www.siedlce.pl/Klauzula informacyjna RODO

Zebrane dane będą przetwarzane na potrzeby konkursu do czasu jego zakończenia.

Konkurs na dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach – treść ogłoszenia (.pdf)

 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.