Zarząd Spółki Cavatina Holding ogłosił konkurs na dyrektora Filharmonii Bielskiej – pierwszego prywatnego obiektu tego typu w Polsce. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

Zarząd Spółki Cavatina Holding ogłasza konkurs na dyrektora Filharmonii Bielskiej – pierwszego prywatnego obiektu tego typu w Polsce.

Wymagania wobec kandydata przystępującego do konkursu:

Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Bielskiej w Bielsku-Białej mogą przystąpić kandydaci spełniający następujące kryteria:

Wymagania merytoryczne:

1) wykształcenie wyższe magisterskie,

2) co najmniej 5-letni udokumentowany staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucji działającej w sferze kultury, w szczególności związanej z muzyką lub 5-letnie udokumentowane doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu, realizacji i rozliczaniu dużych projektów z dziedziny kultury związanych z muzyką,

3) doświadczenie w efektywnym pozyskiwaniu z różnych źródeł środków finansowych dla projektów kulturalnych,

4) umiejętności organizatorsko-menadżerskie,

5) znajomość specyfiki pracy w instytucji kultury, preferowane w instytucji artystycznej ,

6) znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury w szczególności muzycznych, a także zasad finansowych obowiązujących w tych instytucjach.

 

Wymagania dodatkowe:

1) spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

2) korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

1) pisemne zgłoszenie się do konkursu wraz z listem motywacyjnym kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Bielskiej,

2) życiorys z charakterystyką dorobku zawodowego,

3) pisemną koncepcję programowo-organizacyjną Filharmonii Bielskiej zwaną „Programem działania” uwzględniającą warunki organizacyjno-finansowe instytucji na okres co najmniej 3 lat (preferowane parametry dokumentu: do 10 stron formatu A4, rodzaj czcionki: Times New Roman 12p, odstępy między wierszami 1,5 wiersza) zawierającą koniecznie strategię pozyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych i plan gospodarowania środkami, sformułowanie misji i celów strategicznych w oparciu o zadania statutowe, plan promocji oraz zarys repertuaru.

W programie kandydat może przedstawić osobę – kandydata na zastępcę dyrektora. W takim przypadku do wniosku winno być dołączone CV tej osoby oraz jej oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w tym postępowaniu i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu, zaś program działania instytucji winien być sygnowany także przez tę osobę.

 

Wymagane dokumenty:

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, świadectwa, itp.),

2) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury lub kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu, realizacji i rozliczaniu projektów z dziedziny kultury związanych z muzyką (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu, kopie umów cywilno-prawnych z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) zaświadczenie o aktualnym wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, aktualny wypis z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, itp.),

3) oświadczenie kandydata, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych i w pełni korzysta z praw publicznych oraz o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu,

5) do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe (np. opinie, rekomendacje)

 

Oferty wraz z załącznikami oraz adresem zwrotnym, nr telefonu oraz adresem poczty elektronicznej należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Konkurs – Dyrektor Filharmonii Bielskiej”

na adres:

Cavatina Holding S.A. ul. Partyzantów 51, 43-300 Bielsko-Biała

w terminie do 31 października b.r. Nadesłane oferty nie będą zwracane.

 

Konkurs na dyrektora Filharmonii Bielskiej – ogłoszenie w formacie .pdf

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.