Prezydent Sosnowca ogłasza konkurs na dyrektora Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury – zapoznaj się z ogłoszeniem o konkursie.

Konkurs na dyrektora

MIEJSKIEGO KLUBU IM. JANA KIEPURY

 

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury
z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 65.

 

Konkurs ma charakter otwarty.

Przewidywana data rozstrzygnięcia oferty:

 30.09.2019 rok

 

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i organizacji działalności kulturalnej, w tym
  3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

  1. Znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz zasad organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej.
  2. Umiejętność kierowania zespołem.
  3. Zdolności menadżerskie i organizatorskie, a także odpowiedzialność, kreatywność.
  4. Predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalności kulturalną.
  5. Dyspozycyjność.
  6. Znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz zasad organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej.
  7. Umiejętność pozyskiwania środków pozabudżetowych, w tym środków unijnych.
  8. Niekaralność.

Wymagane dokumenty:

 1. Pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury.
 2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Klauzula informacyjna.
 5. Pisemne opracowanie koncepcji kierowania Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury na lata 2019-2025. Koncepcja powinna zwierać w szczególności: opis zakresu działalności Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w oparciu o jego statut i dokumenty organizacyjne,
  z uwzględnieniem zmian proponowanych przez kandydata, misję i cele działalności Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury, sposób wdrażania przedstawionych rozwiązań oraz prognozę kosztów wraz ze wskazaniem źródeł finansowania działalności Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury.
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe i staż pracy oraz potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełnych praw publicznych, o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub nieumyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne.
 8. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2018  1458 – t. jedn. z późn. zm.).
 9. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzanym konkursem (Dz. U. 2018 poz. 1000 t. jedn. ze zm.) oraz na posługiwanie się treściami Koncepcji Programowo-Organizacyjnej kandydata
  w trakcie posiedzeń Komisji Konkursowej na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora.
 10. Adres do korespondencji elektronicznej.

Informacje o postępowaniu konkursowym:

 1. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta, Wydziale Kultury i Promocji Miasta, Referat Kultury i Turystyki (pok. 405, III piętro), Al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r. włącznie (do godz. 12.00), w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKIEGO KLUBU IM. JANA KIEPURY – NIE OTWIERAĆ, z podanym wewnątrz adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem elektronicznym kandydata. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta Sosnowca. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.
 2. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Kopie wymaganych dokumentów wymienionych w pkt 5 kandydat powinien opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem o następującej treści: “Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem” oraz datą i własnoręcznym podpisem. Pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
 3. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków oraz zakończenia postępowania konkursowego: 30 września 2019 roku.
 4. Postępowanie konkursowe odbywa się z uwzględnieniem przepisów o dostępie do informacji publicznej.
 5. Informację o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury kandydaci na stanowisko dyrektora mogą uzyskać w siedzibie instytucji: Sosnowiec, ul. Będzińska 65, tel. 32 7883360, e-mail: sekretariat@kiepura.pl oraz w Wydziale Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miasta Sosnowca, tel.: 32 296 06 48.
 6. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej miasta sosnowiec.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sosnowiec oraz w Wydziale Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20, pokój 405, dodatkowe informacje pod numerem telefonu 032 296 06 48.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.