Prezydent Sosnowca ogłosił konkurs na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

Konkurs na dyrektora

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. GUSTAWA DANIŁOWSKIEGO W SOSNOWCU

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego
z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11.

 

Konkurs ma charakter otwarty.

Przewidywana data rozstrzygnięcia oferty:

30.11.2019 rok

 

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i organizacji działalności kulturalnej, w tym
  5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.
 3. Znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz zasad organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej.
 4. Umiejętność kierowania zespołem.
 5. Znajomość specyfiki pracy w bibliotece.
 6. Predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną.
 7. Zdolności menadżerskie i organizatorskie.
 8. Dyspozycyjność.
 9. Umiejętność pozyskiwania środków pozabudżetowych w tym środków unijnych.
 10. Niekaralność.

Wymagane dokumenty:

 1. Pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu.
 2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Klauzula informacyjna.
 5. Pisemne opracowanie koncepcji kierowania Miejską Biblioteką Publiczną im. Gustawa Daniłowskiego na lata 2019-2026. Koncepcja powinna zawierać w szczególności: opis zakresu działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego  w oparciu o jej statut i dokumenty organizacyjne, z uwzględnieniem zmian proponowanych przez kandydata, misję i cele działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, sposób wdrażania przedstawionych rozwiązań oraz prognozę kosztów wraz ze wskazaniem źródeł finansowania działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego.
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe i staż pracy oraz potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełnych praw publicznych, o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub nieumyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne.
 8. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2018  1458 – t. jedn. z późn. zm.).
 9. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzanym konkursem (Dz. U. 2018 poz. 1000 t. jedn. ze zm.) oraz na posługiwanie się treściami Koncepcji Programowo-Organizacyjnej kandydata
  w trakcie posiedzeń Komisji Konkursowej na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora.
 10. Adres do korespondencji elektronicznej.

Informacje o postępowaniu konkursowym:

 1. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta, Wydziale Kultury i Promocji Miasta, Referat Kultury i Turystyki (pok. 503C, IV piętro), Al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2019 r. włącznie (do godz. 15.00), w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. GUSTAWA DANIŁOWSKIEGO W SOSNOWCU – NIE OTWIERAĆ, z podanym wewnątrz adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem elektronicznym kandydata. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta Sosnowca. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.
 2. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Kopie wymaganych dokumentów wymienionych w pkt 6 kandydat powinien opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem o następującej treści: “Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem” oraz datą i własnoręcznym podpisem. Pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
 3. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków oraz zakończenia postępowania konkursowego: 30 listopada 2019 roku.
 4. Postępowanie konkursowe odbywa się z uwzględnieniem przepisów o dostępie do informacji publicznej.
 5. Informację o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu kandydaci na stanowisko dyrektora mogą uzyskać w siedzibie instytucji: Sosnowiec, ul. Kościelna 11, tel. 32 2663396, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl oraz w Wydziale Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miasta Sosnowca, tel.: 32 296 06 48.
 6. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej miasta sosnowiec.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sosnowiec oraz w Wydziale Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20, pokój 503C, dodatkowe informacje pod numerem telefonu 032 296 06 48.

Konkurs na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu – treść ogłoszenia

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.