Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił konkurs na dyrektora Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

dyrektora Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku

(Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35, 80 – 851 Gdańsk)

I. Kwalifikacje wymagane od kandydata:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie,
 2. udokumentowane co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy w obszarze działalności kulturalnej,
 3. udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym.

II. Umiejętności i kompetencje, jakie ma posiadać kandydat:

 1. doświadczenie zawodowe w realizacji krajowych i międzynarodowych wydarzeń i projektów w obszarze działalności kulturalnej,
 1. doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi i/lub instytucjami, w szczególności o profilu działalności zbliżonym do Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku (NCK),
 2. znajomość przynajmniej jednego języka obcego.

III. Preferuje się kandydatów posiadających:

 1. ukończone studia, studia podyplomowe, szkolenia, kursy związane z działalnością podstawową NCK lub zarządzaniem, w tym zwłaszcza w kulturze,
 2. znajomość krajowych i międzynarodowych środowisk twórczych oraz trendów w działalności kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem kultury krajów nadbałtyckich,
 3. znajomość przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, funkcjonowania samorządu terytorialnego, zamówień publicznych, zagadnień z zakresu finansów publicznych i prawa pracy,
 4. umiejętności organizatorskie oraz pozyskiwania sponsorów,
 5. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem i wydatkowaniem funduszy pozabudżetowych oraz środków z UE.

IV. Zakres zadań, jakie ma realizować dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku

Głównym zadaniem dyrektora NCK będzie kierowanie całokształtem działalności instytucji samorządowej funkcjonującej na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 87) oraz Statutu Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 356/XVIII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Nadbałtyckiemu Centrum Kultury w Gdańsku.

V. Wymagane dokumenty:

 1. pisemne oświadczenie o zgłoszeniu do konkursu z uzasadnieniem decyzji o kandydowaniu na stanowisko dyrektora Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku;
 2. kwestionariusz osobowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia;
 3. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
 4. autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju NCK (do 10 stron), opracowany w oparciu o statut i regulamin organizacyjny oraz budżet NCK, z uwzględnieniem Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie edukacji i kapitału społecznego stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały nr 757/271/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 lipca 2021 r., na okres co najmniej czterech lat, zawierający:

1) wskazanie linii rozwoju NCK, w tym wieloletnich projektów instytucji, koncepcji nowych wydarzeń, rozwoju działalności edukacyjnej i szkoleniowej, ze szczególnym uwzględnieniem Pracowni Kultury, ze wskazaniem działań służących rozwojowi publiczności, poprawie komunikacji z odbiorcami, budowaniu marki instytucji – w regionie pomorskim i krajach nadbałtyckich, tworzeniu i rozwijaniu partnerstw, z wykorzystaniem potencjału posiadanych zasobów;

2) założenia organizacyjne obejmujące strukturę organizacyjną i podział kompetencji kadry zarządczej, z uwzględnieniem stanowiska zastępcy dyrektora (§ 9 Statutu NCK);

3) założenia polityki finansowej uwzględniającej możliwości budżetowe instytucji i środki zewnętrzne;

 1. jednostronicowe streszczenie autorskiego programu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, wraz ze zgodą na jego upublicznienie na potrzeby przeprowadzanego konkursu;
 2. kopie dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie i zdobyte wykształcenie (dyplomy, świadectwa pracy, umowy cywilnoprawne, zaświadczenia z obecnego miejsca pracy, certyfikaty, świadectwa itp.);
 3. oświadczenie, że uczestnik konkursu nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie był karany, w tym zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.) a także nie toczy się przeciwko niemu postepowanie karne lub postępowanie karne skarbowe. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia;
 4. oświadczenie o znajomości zakazów wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 566) i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1090). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia;
 5. oświadczenie uczestnika konkursu o znajomości języka obcego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia;
 6. w przypadku cudzoziemca – oświadczenie o znajomości języka polskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację w mowie i w piśmie, stanowiące załącznik nr 5 do ogłoszenia;
 1. do oferty można dołączyć rekomendacje i inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie uczestnika konkursu.
 1. dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

VI. Sposób i termin składania ofert:

 1. Oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Nie otwierać – konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku” prosimy kierować na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Kultury

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk.

 1. Oferty muszą wpłynąć do dnia 14 czerwca 2024 roku (piątek), do godziny 15.45. Uwaga: dotyczy ofert nadsyłanych pocztą. Nie decyduje data stempla pocztowego!

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Niezłożenie kompletu dokumentów wskazanych w pkt V lub złożenie ich po terminie określonym w pkt VI ppkt 2 stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu.
 2. Uchybienia i braki w ofertach będą rozpatrywane zgodnie z art. 16 ust. 10 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 3. Uczestnik konkursu ma prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej.
 4. Korespondencja z uczestnikami konkursu prowadzona będzie z uwzględnieniem danych kontaktowych przez nich wskazanych.
 5. Złożona przez uczestników konkursu dokumentacja będzie oceniania przez komisję konkursową powołaną Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku w składzie określonym w art. 16 ust. 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 6. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.
 7. Przewidywany termin rozpatrzenia złożonych ofert i zakończenia postępowania konkursowego – do dnia 31.07.2024 roku.
 8. Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Organizator przed powołaniem dyrektora zawrze z nim odrębną umowę określającą warunki organizacyjno-finansowe działalności NCK oraz program jego działania. Odmowa zawarcia umowy przez wybranego kandydata na stanowisko dyrektora NCK powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
 9. Zgodnie z art. 15 ust. 2 wskazanej wyżej ustawy dyrektor zostanie powołany na stanowisko na okres od 3 do 7 lat.
 10. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani w sposób uwzględniający wskazane przez nich dane kontaktowe.
 11. Dokumenty i informacje, o których mowa w art. 16 ust. 3e pkt 6) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dotyczące warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania NCK, a także ogólne informacje na temat jego działalności udostępniają pracownicy Departamentu Kultury UMWP: Renata Wierzchołowska – sprawy merytoryczne (tel. 58 326 82 84) i Magdalena Wonerska – sprawy finansowe (tel. 58 326 82 88). Uczestnik ma możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem NCK po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci w sekretariacie NCK (tel. 58 301 10 51).

Wszystkie załączniki do ogłoszenia są dostępne na stronie internetowej www.bip.pomorskie.eu w zakładce „jednostki organizacyjne – oferty pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych” (przy powyższym ogłoszeniu).

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku
Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 do ogłoszenia do ogłoszenia konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku
Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.