Burmistrz Radłowa (woj. małopolskie) ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W RADŁOWIE

Burmistrz Radłowa ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie, lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 289 ze zm.),
 5. wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, (mile widziane studia podyplomowe, szkolenia lub kursy związane z zarządzaniem w kulturze),
 6. co najmniej 3 letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata pracy w instytucjach kultury lub samorządowej jednostce organizacyjnej działającej w obszarze edukacji lub turystyki przy tworzeniu projektów kulturalnych, w tym edukacyjnych,
 7. przedstawienie autorskiego programu działania Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie na okres 5 lat przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji oraz środków zewnętrznych,
 8. znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności samorządowej instytucji kultury,
 9. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie danych osobowych,
 10. stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zagadnień związanych z projektami kulturalnymi finansowanymi ze środków UE oraz doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych,
 2. predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,
 3. predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem,
 4. doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury i sportu,
 5. kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, wysoka kultura osobista,
 6. prawo jazdy kat. B,
 7. umiejętności interpersonalne,
 8. obsługa komputera w zakresie programów MS Office.

III. Warunki pracy na stanowisku:

 1. miejsce pracy: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie, adres: Radłów, ul. Plac Kościuszki, 33-130 Radłów
 2. zatrudnienie na podstawie powołania na czas określony 5 lat,
 3. pełny wymiar czasu pracy,
 4. przewidywany termin zatrudnienia 1 sierpnia 2021 r.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. zarządzanie instytucją kultury i reprezentowanie jej na zewnątrz, odpowiedzialność za jej działalność, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe,
 2. pełnienie obowiązków pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy
  w stosunku do pracowników zatrudnionych w Gminnym Centrum Kultury
  i Czytelnictwa w Radłowie,( zatrudnia i zwalnia pracowników, ustala ich zakresy czynności oraz tryb załatwiania powierzonych im spraw),
 3. wydawanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych,
 4. sporządzanie planu finansowego z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, który stanowi podstawę gospodarki finansowej instytucji kultury,
 5. realizowanie zadań Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie określonych w Statucie, przepisach prawa oraz zgodnie z przestawioną koncepcją
  i zawartymi umowami,
 6. sprawowanie kontroli zarządczej,
 7. poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej,
 8. przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych odrębnymi przepisami,
 9. wykonywanie innych czynności, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny oraz życiorys ( CV) z  przebiegiem nauki i pracy zawodowej z uzasadnieniem ubiegania się kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie,
 2. kwestionariusz osobowy, dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. autorska pisemna koncepcja (organizacyjno- finansowa) działania Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie na okres najbliższych 5 lat, ze szczególnym uwzględnieniem wizji rozwoju działalności ( koncepcja powinna być przygotowana w oparciu o Statut, Regulamin Organizacyjny oraz planem finansowym Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie, z którymi można się zapoznać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem instytucji kultury pod nr tel. 14 6782036),
 4. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o niekaralności,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, opatrzone podpisaną własnoręcznie klauzulą: „Za zgodność z oryginałem”,
 7. kserokopie dyplomów potwierdzających  wykształcenie, opatrzone podpisaną własnoręcznie klauzulą: „Za zgodność z oryginałem”,
 8. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, opatrzone podpisaną własnoręcznie klauzulą: „Za zgodność z oryginałem”,
 9. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku  Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie,
 10. zapoznanie z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącą załącznik do ogłoszenia o naborze.

VI. Miejsce i termin składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie, osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Radłowie, pokój nr 2, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Radłowie, ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów) w terminie od dnia ogłoszenia informacji o naborze do dnia 18 czerwca 2021 r.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona  w Biuletynie Informacji
  Publicznej Gminy Radłów (BIP),na tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Miejskim w Radłowie oraz na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie.

VII. Dodatkowe informacje:

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach przez Komisję powołaną przez Burmistrza:
  I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów,
  II etap – rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie telefonicznej.
 2. Kandydaci, niespełniający wymagań formalnych, nie będą informowani.
 3. Organizator przed powołaniem Dyrektora zawiera z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jego działania. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania Dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko Dyrektora powoduje jego niepowołanie.
 4. Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Informacja o ochronie danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust.1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO” Administrator danych przekazuje następujące informację:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Radłowa.

Siedziba i dane kontaktowe: ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów tel. 14 678 20 44

 1. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@gminaradlow.pl lub listownie pod adresem ul. Kolejowej 7, 33-130 Radłów.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wskazanym w przepisach:

– art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

– art. 6 ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,

– art. 13a ust.2b  ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, przy złożeniu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dane przetwarzamy w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust 1 lit b RODO –  podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz zgodnie z art. 6 ust.1 lit c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz zgodnie z art.9 ust 2 lit.b RODO w przypadku dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych na podstawie art.6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit a RODO.

 1. Państwa dane osobowe będą udostępnione firmie Madkom świadczącej na podstawie umowy i umowy powierzenia usługę elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Radłowie.
 2. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji a w przypadku zatrudnienia przez okres zatrudnienia oraz okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 3. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO), prawo do żądania sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), prawo do żądania usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO), prawo żądania ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO).
 4. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu zatrudnienia, są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania będzie brak możliwości udziału w postępowaniu rekrutacyjnym i brak możliwości zatrudnienia. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit a oraz art. 9 ust.2 lit b RODO), można ją w dowolnym momencie cofnąć, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie – ogłoszenie w formacie pdf

Informacja o ochronie danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie – formacie pdf

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.