Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs na dyrektora Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

OGŁASZA KONKURS

NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA

MUZEUM – DWORY KARWACJANÓW I GŁADYSZÓW

ul. Wróblewskiego 10a, 38-300 Gorlice

 

I. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki: 

1. Wymagania

1.1. Obowiązkowe:

a. wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

b. minimum pięcioletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe, rozumiane jako doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie m.in. stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej;

c. znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury;

d. znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Muzeum;

e. doświadczenie w pracy w sektorze kultury;

f. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;

g. korzystanie z pełni praw publicznych;

h. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 z późn.zm).

1.2. Fakultatywne, preferowane:

a. wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku humanistycznym lub ekonomicznym lub z zakresu zarządzania;

b. ukończone studia, studia podyplomowe lub kursy, szkolenia z zakresu: ekonomii, muzealnictwa, historii sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego, zarządzania, zarządzania w kulturze i pokrewnych kierunków;

c. doświadczenie na stanowisku kierowniczym;

d. znajomość specyfiki sektora finansów publicznych i / lub w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej;

e. znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.

2. Informacje o stanowisku i zakres wykonywanych zadań:

a. Dyrektor Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów zostanie powołany na okres od 3 do 7 lat; wymiar etatu: 1/1

b. miejsce wykonywania pracy: Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów, 38-300 Gorlice, ul.Wróblewskiego 10a;

c. zarządzanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz;

d. realizowanie zadań jednostki określonych w Statucie;

e. przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia;

f. wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność jednostki;

g. wykonywanie funkcji pracodawcy (przełożonego) wobec pracowników jednostki;

h. współdziałanie z instytucjami kultury, władzami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury;

i. sprawowanie kontroli zarządczej.

3. Dokumenty

3.1. Obowiązkowe.

a. wniosek przystąpienia do konkursu zawierający motywację kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów, opatrzony własnoręcznym podpisem;

b. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;

c. oświadczenie osoby ubiegającej się o stanowisko dyrektora Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów (zgodnie z wzorem) opatrzone własnoręcznym podpisem;

d. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

e. kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe. Należy udokumentować długość wymaganego doświadczenia, poprzez dołączenie kopii np.: umów, zakresów obowiązków, świadectw pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań;

f. oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego, nie starszego niż trzy miesiące od ostatecznego terminu składania dokumentów (określonego w punkcie II.2), o stanie zdrowia kandydata pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;

g. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;

h. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem;

i. oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 z póżn.zm.), opatrzone własnoręcznym podpisem;

j. koncepcja funkcjonowania Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów (zgodnie z wzorem), opatrzona własnoręcznym podpisem, (maksymalnie 10 stron formatu A4, maksymalnie 2500 znaków na stronę), zawierająca następujące elementy:

    • misję i wizję;
    • cele strategiczne;
    • cele długoterminowe (minimum na 3 lata) i krótkoterminowe (w skali 1 roku) ze wskazaniem planowanych działań do ich realizacji oraz wskaźników ich osiągnięcia;
    • program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum;
    • koncepcja finansowania działalności Muzeum umożliwiająca osiąganie celów strategicznych, długoterminowych i krótkoterminowych,

k. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią informacji dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów dotyczącej ochrony danych osobowych,

l. oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.

3. 2. Fakultatywne:

a. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, posiadaną wiedzę lub dodatkowe umiejętności, opisane w punkcie I.1.2 a-e, w formie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń, itp. z zastrzeżeniem, że potwierdzenie znajomość języka może być w formie oświadczenia, opatrzonego własnoręcznym podpisem;

b. kopie opinii lub rekomendacji poświadczających posiadane umiejętności i kompetencje.

Wszystkie strony oferty (zapisanie i niezapisane) winny być oznaczone kolejnymi numerami.

II. Informacje dodatkowe

1. Przykładowe wzory wymaganych dokumentów (oświadczeń oraz koncepcji funkcjonowania Muzeum) dostępne są w BIP-ie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce: Oferty pracy i praktyki, w zakładce: Konkursy na stanowiska.

2. Wniosek o przystąpieniu do konkursu oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 23 października 2019 roku, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów” na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 lub przesłać na adres: Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie będą rozpatrywane.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

4. Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni po upływie terminu wyznaczonego do ich składania. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.

5. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów, zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum oraz program jego działania w oparciu o koncepcję funkcjonowania Muzeum, o której mowa w pkt 3.1 lit. j – zgodnie z art. 15 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 z późn.zm.). Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

6. Szczegółowe informacje, w tym dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych oraz informacje o działalności Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów można uzyskać w Departamencie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a także pod numerem telefonu (12 63 03 403 lub 404).

7. Informacje, o których mowa w II. pkt 6, udostępniane są również drogą elektroniczną na prośbę osób zainteresowanych.

9. Regulamin konkursu zostanie opublikowany m.in. na https://www.malopolska.pl/ oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce: Oferty pracy i praktyki, w zakładce: Konkursy na stanowiska.

Tekst ogłoszenia o konkursie na kandydata na dyrektora Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.