Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs na dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Zgodnie z uchwała Nr 1210/20 ZWM z dnia 28 sierpnia  2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 801/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Małopolskiego: Nr 1033/20 z dnia 30 lipca 2020 r. oraz Nr 1093/20 z dnia 17 sierpnia 2020 r.

informuje o przesunięciu terminu składania ofert do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

W ogłoszonym w dniu 15 czerwca  2020 r. konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie z siedzibą al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków termin składania ofert został przedłużony do dnia 11 września 2020 r. W przypadku wysłania oferty liczy się data jej nadania, a nie wpływu. Potwierdzenie nadania przesyłki należy przesłać drogą elektroniczną  (skan lub zdjęcie) do dn. 11 września 2020 r., na adres sekretariat.kdp@umwm.malopolska.pl


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Zgodnie z uchwała Nr 1093/20 ZWM z dnia 17 sierpnia  2020 w sprawie zmiany uchwały
Nr 801/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 czerwca  2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego
w Krakowie

informuje o przesunięciu terminu i formy składania ofert do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

W ogłoszonym w dniu 15 czerwca  2020 r. konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie z siedzibą al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków termin składania ofert został przedłużony do dnia 28 sierpnia 2020 r.
W przypadku wysłania oferty liczy się data jej nadania, a nie wpływu. Potwierdzenie nadania przesyłki należy przesłać drogą elektroniczną  (skan lub zdjęcie) do dn. 28 sierpnia 2020 r., na adres sekretariat.kdp@umwm.malopolska.pl


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

informuje o przesunięciu terminu składania ofert do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

W ogłoszonym w dniu 15 czerwca  2020 r. konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie z siedzibą al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków termin składania ofert został przedłużony z dnia 14 sierpnia 2020 r. do dnia 17 sierpnia 2020 r.


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

OGŁASZA KONKURS

NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA

MUZEUM LOTNICTWA POLSKIEGO

Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków

I. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego, może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

Wymagania

1.1. Obowiązkowe:

a. wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

b. minimum pięcioletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe, rozumiane jako doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie m.in. stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej;

c. znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury;

d. znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie;

e. doświadczenie w pracy w sektorze kultury;

f. umiejętność zarządzania zespołem ludzkim;

g. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;

h. korzystanie z pełni praw publicznych;

i. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

j. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 284).

1.2. Fakultatywne, preferowane:

a. wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku humanistycznym lub technicznym lub ekonomicznym lub z zakresu zarządzania lub z zakresu prawa;

b. ukończone studia, studia podyplomowe lub kursy, szkolenia z zakresu: ekonomii, muzealnictwa, ochrony dziedzictwa kulturowego, zarządzania, kierunków technicznych, zarządzania w kulturze i i pokrewnych kierunków;

c. doświadczenie na stanowisku kierowniczym,

d. znajomość specyfiki sektora finansów publicznych i/lub w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej;

e. znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.

2. Informacje o stanowisku i zakres wykonywanych zadań:

a. Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zostanie powołany na okres od 3 do 7 lat; wymiar etatu: 1/1;

b. miejsce wykonywania pracy: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 39;

c. zarządzanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz;

d. realizowanie zadań jednostki określonych w Statucie;

e. planowanie i wdrażanie programu rozwoju całokształtu działalności Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie;

f. przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia;

g. wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność Muzeum;

h. wykonywanie funkcji pracodawcy (przełożonego) wobec pracowników Muzeum;

i. współdziałanie z instytucjami kultury, władzami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury;

j. sprawowanie kontroli zarządczej.

3. Dokumenty

3.1. Obowiązkowe.

a. oferta zawierająca wniosek o przystąpienie do konkursu zawierający motywację kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie opatrzony własnoręcznym podpisem;

b. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;

c. oświadczenie osoby ubiegającej się o stanowisko dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej (zgodnie z wzorem) opatrzone własnoręcznym podpisem;

d. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

e. kopie dokumentów potwierdzających okres co najmniej 5 letniego doświadczenia zawodowego poprzez dołączenie: świadectw pracy lub/i zaświadczeń od pracodawcy o okresie trwania stosunku pracy lub/i umów cywilno-prawnych lub/i zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej.
W przypadku złożenia zaświadczeń lub umów cywilno-prawnych należy złożyć oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem o okresie doświadczenia zawodowego z uwzględnieniem (jeśli miały miejsce) każdej przerwy mającej wpływ na określenie okresu doświadczenia zawodowego, w tym przede wszystkim z powodu zawieszenia działalności, urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego.

f. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie pracy w sektorze kultury poprzez dołączenie kopii np.: umów o pracę, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska, świadectw pracy, opisu stanowiska pracy, zakresu czynności, umów cywilno-prawnych.

g. oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego, nie starszego niż trzy miesiące od ostatecznego terminu składania dokumentów (określonego w punkcie II.2), o stanie zdrowia uczestnika pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;

h. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;

i. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem;

j. oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 284), opatrzone własnoręcznym podpisem;

k. program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie (zgodnie z wzorem), opatrzony własnoręcznym podpisem, (maksymalnie 10 stron formatu A4, maksymalnie 2500 znaków na stronę), zawierający następujące elementy:

   • misję i wizję;
   • cele strategiczne;
   • cele długoterminowe (minimum na 3 lata) i krótkoterminowe (w skali 1 roku) ze wskazaniem planowanych działań do ich realizacji oraz wskaźników ich osiągnięcia;
   • koncepcję finansowania działalności Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie umożliwiającą osiąganie celów strategicznych, długoterminowych i krótkoterminowych,

Dołączony program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie nie uwzględniający wszystkich ww.  kryteriów skutkuje odrzuceniem oferty,

l. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią informacji dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie dotyczącej ochrony danych osobowych,

m. oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.

3.2. Fakultatywne:

a. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, posiadaną wiedzę lub dodatkowe umiejętności, opisane w punkcie I.1.2 a-e, w formie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń, itp. z zastrzeżeniem, że potwierdzenie znajomości języka może być w formie oświadczenia, opatrzonego własnoręcznym podpisem;

b. kopie opinii lub rekomendacji poświadczających posiadane umiejętności i kompetencje.

Wszystkie strony oferty (zapisane i niezapisane) winny być oznaczone kolejnymi numerami.

II. Informacje dodatkowe

 1. Przykładowe wzory wymaganych dokumentów (oświadczeń oraz programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum) dostępne są w BIP-ie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce: Oferty pracy i praktyki, w zakładce: Konkursy na stanowiska.
 2. Ofertę zawierającą wniosek o przystąpienie do konkursu oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 14 sierpnia 2020 roku, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie” na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, ul. Racławicka 56 w Krakowie lub przesłać na adres: Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56. Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie będą rozpatrywane. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego nie zwraca.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników, II etap – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której uczestnicy konkursu zobowiązani będą do prezentacji elementu oferty, o którym mowa w punkcie I.3.1.j., która odbędzie się nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dokonanej przez Komisję oceny spełnienia warunków przez uczestników, określonych w ogłoszeniu o konkursie lub stwierdzeniu uchybień lub braków w złożonych ofertach.
 4. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.
 5. Nieobecność uczestnika podczas rozmowy kwalifikacyjnej traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.
 6. Rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niż do dnia 16 października 2020 r.
 7. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie oraz program jej działania w oparciu o program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, o którym mowa w punkcie I.3.1.j. – zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz U. z 2020 r., poz. 194). Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
 8. Szczegółowe informacje, w tym dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych oraz informacje o działalności Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie można uzyskać w Departamencie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Zacisze 5 w Krakowie (wejście od ul. Worcella) – pok. 181, a także pod numerem telefonu (12 63 03 148 lub 404) lub drogą elektroniczną pisząc na adres sekretariat.kdp@umwm.malopolska.pl
 9. Regulamin konkursu zostanie opublikowany m.in. na www.malopolska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce: Oferty pracy i praktyki, w zakładce: Konkursy na stanowiska.

Konkurs na dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego – treść ogłoszenia w formacie pdf

Załączniki:

Regulamin pracy komisji konkursowej

Program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – wzór

Oświadczenie kandydata ubiegającego się o pracę w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

OŚWIADCZENIE DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STANOWISKO DYREKTORA MUZEUM LOTNICTWA POLSKIEGO W KRAKOWIE

Oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku

Oświadczenie RODO

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.