Dziś Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabory do czterech programów dotacyjnych, których jest operatorem.

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021

Strategicznym celem programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych.

Nabór dotyczy wyłonienia regionalnych operatorów programu. O pełnienie funkcji operatora oraz dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się wyłącznie samorządowe instytucje kultury.

Budżet programu wynosi 2 mln zł rocznie. Minimalna wysokość dotacji to 100 tys. zł rocznie (łącznie 300 tys. zł) a maksymalna 150 tys. zł rocznie (łącznie 450 tys. zł). Nabór wniosków trwa do 1 kwietnia 2019 roku.

Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019 skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury, a także biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.

Budżet program wynosi 1,5 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 30 tys. zł. Nabór wniosków trwa do 1 kwietnia 2019 r.

Kultura – Interwencje 2019

Celem programu Kultura – Interwencje 2019 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Uprawnione do składania wniosków w programie są: samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie takich działań jak:

  • organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;
  • organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze;
  • organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym.

Budżet programu wynosi 10 mln zł. Minimalna kwota dotacji wynosi 5 tys. zł a maksymalna 150 tys. zł. Nabór wniosków trwa do 1 kwietnia 2019 r.

Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019

Program Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019 ma kształtować twórcze, odpowiedzialne i świadome postawy wobec języka polskiego, budować kompetencji językowych, doskonalić umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Uprawnione do składania wniosków w programie są: samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadań takich, jak:

  • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty, zabawy, gry;
  • projekty popularyzujące wiedzę o języku, w tym m.in. wystawy, festiwale, konkursy tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne;
  • tworzenie stron i portali internetowych promujących język, popularyzujących wiedzę o języku polskim, zawierających treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne.

Budżet programu wynosi 1 mln zł. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. zł a maksymalna 75 tys. zł. Nabór wniosków trwa do 1 kwietnia 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowego Centrum Kultury.

Fot. Paweł Kamiński

One thought on “Ruszyły nabory do programów dotacyjnych Narodowego Centrum Kultury.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.