Statut instytucji kultury musi zawierać regulacje wskazane w ustawie. Nie wystarczy umieścić w nim odwołania do aktów prawnych wyższego rzędu.

“Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi” – musisz ją przeczytać!

Zasada ta dotyczy obowiązkowego katalogu regulacji, który określa art. 13 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zgodnie z ustawą statut instytucji kultury zawiera:

  • nazwę, teren działania i siedzibę instytucji kultury;
  • zakres działalności;
  • organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania;
  • określenie źródeł finansowania;
  • zasady dokonywania zmian statutowych;
  • postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza działalność taką prowadzić.

Brak regulacji w tym zakresie lub zawarcie delegacji do przepisów ustawy jest niezgodne z prawem. Treść statutu powinna w takiej sytuacji zostać zakwestionowana przez organ nadzoru. Stało się tak m. in. w przypadku jednej z instytucji kultury na Dolnym Śląsku. Rada miejska podjęła uchwałę w sprawie nadania statutu gminnej instytucji kultury. Wojewoda Dolnośląski uchwałę unieważnił ponieważ w statucie brakowało regulacji dotyczącej sposobu powoływania dyrektora. Jego stanowisko podtrzymał również Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Jak stwierdził organ nadzoru Rada Miejska określiła sposób powoływania Dyrektora Zespołu Placówek Kultury ograniczając się tylko do wskazania organu powołującego i odwołującego oraz zasad, które opisane są w ustawie. Zdaniem organu nadzoru taka regulacja nie wypełnia kompetencji nadanej radzie do określenia sposobu powoływania organów zarządzających.

Według Wojewody ustawodawca wprowadzając taki wymóg upoważnił radę w zasadzie do wyboru jednej z dwóch metod powoływania dyrektora placówki kulturalnej: czy kandydata na stanowisko dyrektora powołuje organizator, czy wyłania się go w drodze konkursu. Przy czym wybór jednej z wymienionych metod winien określać jej szczegóły m. in. formę powołania czy czas trwania tego stosunku. Ustawodawca oczekuje od rady gminy doregulowania materii w granicach określonych przez stanowione przez niego przepisy. Jak stwierdził Wojewoda, nie stanowi wypełnienia tego upoważnienia odesłanie do ogólnych, nieuszczegółowionych zasad określonych w ustawie.

Komentarze

  1. […] Jak pisałem dwa miesiące temu, nie wystarczy umieścić w statucie odwołania do aktów prawnych w…. Brak regulacji w tym zakresie lub zawarcie delegacji do przepisów ustawy jest niezgodne z prawem. Zapisy statutu nie mogą się ograniczać tylko do wskazania organu powołującego i odwołującego oraz zasad, które opisane są w ustawie. Zdaniem organu nadzoru taka regulacja nie wypełnia kompetencji nadanej radzie do określenia sposobu powoływania organów zarządzających. […]