Czy po połączeniu ośrodka kultury i biblioteki obydwaj dyrektorzy będą pełnić swoje funkcję czy też należy przeprowadzić nowe postępowanie mające na celu wyłonienie nowego dyrektora nowopowstałej instytucji?

Połączenie instytucji kultury zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej polega na utworzeniu jednej instytucji, w której skład wchodzą załogi i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu. Połączenie następuje w drodze aktu wydanego przez organizatora. W przypadku instytucji samorządowych jest to uchwała organu stanowiącego, czyli rady gminy, miasta, powiatu lub województwa.

Połączenie instytucji kultury jest de facto odrębną od likwidacji formą zakończenia bytu instytucji kultury. Fakt, iż instytucje podlegające łączeniu zostają wykreślone z rejestru instytucji kultury stanowi prostą konsekwencję zakończenia ich bytu prawnego.

W konsekwencji nie można przyjąć, że akt powołania na dyrektora jednej z łączonych instytucji kultury stanowi podstawę dla sprawowania obowiązków dyrektora instytucji powstałej w wyniku ich połączenia. Powołanie nie obejmuje bowiem podmiotu utworzonego w wyniku łączenia. Dyrektor jednej z instytucji nie staje się automatycznie dyrektorem tworzonego podmiotu. Musi on zostać powołany zgodnie ze stosownymi przepisami ustawy. Oznacza to również, że dyrektorem nowej instytucji wcale nie musi zostać jeden z dotychczasowych dyrektorów łączonych instytucji.

Przejęcie mienia oraz zobowiązań i wierzytelności, nastąpić powinno na podstawie bilansów oraz protokołów zdawczo-odbiorczych łączonych instytucji, sporządzonych zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości.

Pracownicy łączonych instytucji kultury stają się natomiast pracownikami instytucji kultury powstałej w wyniku połączenia i zachowują uprawnienia wynikające ze stosunku pracy.

Pomógł Ci ten artykuł? Cenisz treści publikowane w serwisie MenedżerKultury.pl? Wesprzyj działalność Fundacji MenedżerKultury.pl, która jest jego wydawcą.

„Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi” – nowe wydanie już dostępne!

Komentarze